تعداد بيمارانى كه از داروى Levothyroxine جهت كم كارى غده تيروئيد در مراحل قبل از بروز علايم كلينيكى استفاده مى كنند رو به افزايش است

بنا بر اعلام نشريه JAMA تعداد مراجعات به داروخانه براى دريافت داروى Levothyroxine از سال ٢٠٠٢ تا بحال رو به افزايش بوده است و تعداد زيادى از بيماران در مرحله قبل از بروز عوارض كلينيكى كم كارى تيرئيد براى دريافت اين دارو به داروخانه مراجعه مى كنند.

محققين بريتانيايى سطح Thyrotropin را در تعداد ٥٢،٠٠٠ بيمار كه بين سال هاى ٢٠٠١ تا ٢٠٠٩ شروع به استفاده Levothyroxine كرده بودند را مورد مطالعه قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه تعداد نسخه تجويز شده اين دارو ١/٧٤ برابر بيشتر شده است.

 ميزان متوسط سطح Thyrotropin در زمان شروع معالجه از ٨/٧ به ٧/٩ mIU/L رسيد كه اين مساله نشانگر آن است كه تعداد بيمارانى كه با سطح بين ٤/٠ تا ١٠/٠ mlU/L معالجه شده اند افزايش داشته است. در حالى كه دستورالعمل هاى توصيه شده به بيمار مي گويد آن هايي كه عوارض كم كارى تيروئيد مشهود است و يا بيمارى قلبى عروقى و ساير عوامل ديگر را دارند در صورتى به درمان با اين دارو بپردازند كه  سطح Thyrotropin آن ها به ١٠/٠ و يا كمتر رسيده باشد.

پنج سال بعد از شروع استفاده از Levothyroxine ، در ٥/٨درصد بيماران تعداد هورمون Thyrotropin تحت كنترل درآمده و ١٠/٢ درصد بيماران تعداد هورمون مذكور كاهش پيدا كرد.

محققين نتيجه گيرى كرده اند كه " با وجود اين كه متخصصين تيروئيد هنوز درباره نياز به درمان كم كارى غده تيروئيد قبل از بروز علايم كلينيكي آن با هم اختلاف نظر دارند ، كاملأ واضح است كه مداوا در اين مرحله در حال انجام است. براى اينكه بتوان در مورد تجويز Levothyroxine براى كم كارى تيروئيد در مراحل اوليه با دقت نظر داد و براي اينكه بشود بين ريسك هاى احتمالى و منافع روش هاى موجود تعادل ايجاد كرد بايستى به سرعت دست به آزمايشات تصادفى اقدام كرد.