Latha Ganti, M.D., Andrew Hanna, M.D

خانمی 76 ساله با چاقی پس از برخورد به وسیله نقلیه موتوری هنگام پیاده روی به فروشگاه به اورژانس مراجعه کرد. بعد از به جا امدن حالت بعد از تصادف اعلام کرد كه زانوی او "به صورت نابجا"، پس از برخورد با وسیله نقلیه، خم شده است.

ارزيابي تروما هيچ گونه آسيب داخل قفسه سینه و داخل شکمی نشان نداد. او درد شدیدی در زانوی راست داشت، اما نبض ها و احساس دیستال را حفظ کرده بود. رادیوگرافی های انتروپوستوریال، در رفتگی جانبی زانوی راست را نشان داد (پانل A). عارضه ناشی از این آسیب، باعث صدمه به شریان popliteal شد، که می تواند منجر به ایسکمی و در برخی موارد منجر به قطع عضو شود. در رفتگی های جانبی می تواند منجر به اختلال در لیگامان های جانبی میانی و حلقوی قدامی و خلفی شود و با آسیب عصب پرونئال همراه است. بعد از اینکه بیمار با کتامین آرام شد، ریداکشن زانو در تخت انجام شد (پانل B). بیمار آسیب عصبی عروقی نداشته است. فیکس کردن زانو و ترمیم رباط های زانو انجام شد و در روز 9 ام بستری به بیمارستانی با امکانات تخصصی و پرستاری حرفه ای منتقل شد.

N Engl J Med 2019; 381:2051. November 21, 2019