مترجم: دکتر الهام خاقانی پزشک عمومی

آیا افزودن مهارکننده چک پوینت ایمنی Pembrolizumab به شیمی درمانی استاندارد نئوادجوانت باعث بهبود کارآمدی در سرطان پستان  ERBB2 (سابقاً HER2) منفی پرخطر در مرحله اولیه، می شود؟

يافته ها: در اين تحقيق از كارآزمايي فاز2، 2I-SPY كه شامل 250 زن مبتلا به سرطان پستان در مرحله اوليه است، اضافه كردن Pembrolizumab به شيمي درماني نئوادجوانت استاندارد باعث میزان بيش از دو برابر پاسخ پاتولوژيك كامل در مقايسه با شيمي درماني به تنهايي براي هر دو سرطان پستان گيرنده مثبت هورموني / ERBB2 منفی و سه گانه منفی شد.

مفهوم: این نتایج از کارآزماییI-SPY2  نشان می دهد که بیش از 99٪ احتمال پیش بینی وجود دارد که pembrolizumab به علاوه شیمی درمانی نئوادجوانت به طور قابل توجهی بهتر از شیمی درمانی به تنهایی در یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه مرحله ای در سرطان سینه ERBB2 منفی می باشد.

اهمیت: تقریباً 25٪ از بیماران مبتلا به سرطان پستان در مرحله اولیه که شیمی درمانی کمکی (نئو) را دریافت می کنند در 5 سال عود را تجربه می کنند. پیشرفت در درمان بسیار مورد نیاز است

هدف: تعیین اینکه آیا pembrolizumab به علاوه شیمی درمانی نئوادجوانت (NACT) در سرطان پستان در مراحل اولیه، به احتمال زیاد در یک کارآزمایی بالینی نئوادجوانت فاز 3 با 300 بیمار، موفق است.

طراحی، محیط و مشارکت کنندگان: مطالعه I-SPY2 یک مطالعه open-lable، چند مرکزی، سازگار با کارآزمایی تصادفی 2 مرحله ای برای سرطان پستان پرخطر، مرحله II / III می باشد و چندین بازوی تحقیق را بطور موازی ارزیابی می کند. NACT استاندارد به عنوان بازوی کنترل معمول عمل می کند. عوامل تحقیقی به این ساختاراضافه می شود. بیماران مبتلا به سرطان پستان ERBB2 منفی (سابقاً HER2) واجد شرایط تقسیم بندی تصادفی برای pembrolizumab بین نوامبر 2015 و نوامبر 2016 بودند.

مداخلات: شرکت کنندگان برای دریافت NACT مبتنی بر تاکسان و آنتراسایکلین با یا بدون pembrolizumab، و به دنبال آن جراحی قطعی تصادفی تقسیم شدند.

نتایج و مقیاس های اصلی: هدف نهایی اولیه پاسخ کامل پاتولوژیک (pCR) بود. هدف نهایی ثانویه بار سرطان باقیمانده (RCB) و 3 سال زنده ماندن بدون عود و مدت بدون بروز عود بود. بازوهای تحقیقاتی مطالعه شده 85٪ احتمال پیش بینی موفقیت در یک کارآزمایی 3 مرحله ای تأییدی فرضیه ای را نشان داد.

يافته ها: از 250 زن در بررسی نهايي، 181 نفر به گروه كنترل NACT استاندارد انتخاب شدند. 69 زن به 4 سیکل pembrolizumab در ترکیب با paclitaxel هفتگی و به دنبال آن AC به طور تصادفی تقسیم شدند، 40 گیرنده  هورمونی (HR) مثبت و 29 سه گانه منفی. Pembrolizumab در هر سه نشانگر تجاری مورد مطالعه قرار گرفت. میزان تخمین نهایی pCR، ارزیابی شده در مارس 2017، 44٪ در مقابل 17٪، 30٪ در مقابل 13٪ و 60٪ در مقابل 22٪ برای pembrolizumab در مقابل کنترل در ERBB2 منفی، HR-مثبت / ERBB2-منفی وکوهورت های سه گانه منفی بود. Pembrolizumab توزیع RCB را به بار بیماری کمتر برای هر گروه کوهورت ارزیابی شده منتقل کرد. عوارض جانبی شامل بیماری های غدد درون ریز مربوط به سیستم ایمنی، به ویژه ناهنجاری های تیروئید (13.0) و نارسایی آدرنال (8.7٪) بود. دستیابی به pCR پیش بینی کننده نتیجه دراز مدت بود که بیماران با pCR تحت pembrolizumab به علاوه شیمی درمانی میزان بقا بدون عوارض بالایی داشتند (93٪ در 3 سال با میانگین پیگیری 2.8 سال).

نتیجه گیری و ارتباط: هنگامی که به شیمی درمانی نئوادجوانت استاندارد، pembrolizumab اضافه شده است، میزان pCR برای هر دو سرطان پستان HR-مثبت / ERBB2-منفی و سه گانه منفی بیش از دو برابر تخمین زده شده است که نشان می دهد که ایست نقطه بازرسی در زنان مبتلا به سرطان پستان ERBB2 منفی پرخطردر مراحل اولیه، به احتمال زیاد در یک کارآزمایی 3 مرحله ای موفق خواهد شد. pembrolizumab اولین مورد از 10 عاملی بود که در زمینه HR- مثبت / ERBB2 منفی بررسی شد.

Rita Nanda, MD; Minetta C. Liu, MD; Christina Yau, PhD

JAMA Oncol.  February 13, 2020