Alexia P. Knapp, M.D., Jonathan D. Alpern, M.D

یک مرد 19 ساله با سابقه 3 ماهه بزرگ شدن زخم در قسمت پشتی دست راست و چندین گره زیر پوستی حساس وریز در قسمت جلوی ساعد و آرنج به درمانگاه پوست مراجعه کرد. پنج ماه قبل، بیمار به اکوادور سفر کرده بود، جایی که در مزرعه تولید محصولات ارگانیک کار کرده بود.

در معاینه فیزیکی، قطر زخم 3 سانتی متر اندازه گیری شد و با یک مرز نازک ثابت مشخص شد (پنل A). نمونه بیوپسی پانچ از لبه زخم، تراوش متراکمی از لنفوسیت ها و هیستوسیت های حاوی ارگانیسم های داخل سلولی سازگار با آماستیگوت های لیشمانیا (پانل B) را نشان داد. یک آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز از نمونه انجام شد، و گونه ی لیشمانیا پانامنسیس تشخیص داده شد. درمان با میلتفوزین خوراکی (با دوز 50 میلی گرم سه بار در روز به مدت 28 روز) آغاز شد. لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا پانامنسیس می تواند به مخاط  اورونازوفارنژیال منتقل شود. معاینه فیبروپتیک نازوفارنکس که 6 روز پس از شروع درمان انجام شد، هیچ گونه شواهدی از بیماری مخاطی نشان نداد. ده روز پس از اتمام درمان، زخم با اسکار آتروفیک بهبود یافته بود، و تعداد و اندازه گره های زیر جلدی بطور قابل توجهی کاهش یافته بود.

N Engl J Med 2020; 382:e2. January 9, 2020