Nina Tamirisa, MD; Heather Lin, PhD; Yu Shen, PhD 

سوال: ایا انجام شیمی درمانی کمکی یا ادجوانت با بقا در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های توام و سرطان پستان با گره مثبت، و گیرنده استروژن مثبت ارتباط دارد؟

یافته ها: این تحقیق فرقه ایی گذشته نگر بر روی 1592 بیمار سالمند مبتلا به بیماری های توام و سرطان پستان با گره مثبت، گیرنده استروژن مثبت که اطلاعات آنها از پایگاه اطلاعاتی سرطان ملی ایالات متحده گرفته شد، نشان داد که انجام شیمی درمانی در فرقه جور شده بعد از تعدیل عوامل گیج کننده با مزیت بقای کلی همراه بود.

 میانگین: شیمی درمانی کمکی ممکن است با بهبود پیامدهای بقا در بیماران سالمند مبتلا به سرطان پستان همراه باشد.

اهمیت: خطر سرطان پستان و بیماری های توام با سن افزایش می یابد. اطلاعاتی دربارة ارتباط شیمی درمانی کمکی با بقای بیماران سالمند مبتلا به بیماری های توام و سرطان پستان گره مثبت وجود ندارد.

هدف: بررسی ارتباط شیمی درمانی با بقا در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های توام متعدد و سرطان پستان با گره مثبت، گیرنده استروژن مثبت.

پیامدها و معیارهای اصلی: ارتباط شیمی درمانی کمکی با بقای کلی با استفاده از مدل واگشت خطرات نسبی double robust Cox تخمین زده شد.

نتایج: از کل 2.445.870 در مجموعه داده ها، 1592 بیمار با معیارهای شمول منطبق بودند و در آنالیز اولیه جور نشده گنجانده شدند. از بین این بیماران، 350 بیمار (22%) شیمی درمانی دریافت کردند و 1242 (78%) بیمار شیمی درمانی نشدند. بیمارانی که شیمی درمانی شدند در مقایسه با بیمارانی که شیمی درمانی دریافت نکردند، جوان تر بودند، تومورهای اولیه بزرگتری داشتند (pT3/T4)، و بار ندول پاتولوژیک بالاتری داشتند. اغلب بیمارانی که شیمی درمانی دریافت کردند، درمان های کمکی دیگر شامل درمان اندوکرین و پرتودرمانی را هم دریافت کرده بودند. در فرقه جور، با میانگین پیگیری 43.1 ماه، هیچ تفاوت اماری قابل توجهی در میانگین کلی بقا بین گروه های شیمی درمانی و بدون شیمی درمانی یافت نشد. گرفتن شیمی درمانی بعد از تعدیل عوامل اشتباه اور احتمالی با بهبود بقا همراه بود.

نتیجه گیری و ارتباط: این فرقه تحقیق نشان داد که انجام شیمی درمانی در بیماران سالمند مبتلا به بیماری های توام و سرطان پستان با گره مثبت، گیرنده استروژن مثبت با بهبود کلی بقا همراه بود. این یافته ها علی رغم تلاش برای تعدیل پیشداوری های انتخاب شده توصیه می کند که پزشکان بیماران را برای مزیت درمان ناشی از شیمی درمانی کمکی بر اساس متغیرهای اندازه گیری نشده خاص به دقت انتخاب کنند. یک شیوه چند شاخه ایی استاندارد برای مراقبت ممکن است با پیامدهای طولانی مدت درمان در این زیرمجموعه از بیماران همراه باشد.

JAMA Oncol.  July 16, 2020.