برای ارسال مقالات خود برای ماهنامه عرصه پزشکی فقط کافی است که از طریق قسمت روبرو مقاله خود را برای ما ارسال نمایید.

پسوند فایلهای ارسالی حتما doc. باشد و در آن نوشتن نام و نام خانوادگی٬ عنوان٬ تخصص٬ موضوع٬ خلاصه و محتوا مقاله الزامی می باشد.