Andre Briosa e Gala, M.D.,  John Rawlins, M.D

خانمی 60 ساله که سیگاری بود با درد حاد در قفسه سینه به اورژانس مراجعه نمود.

سطح تروپونین I در یک سنجش با حساسیت بالا 51 نانوگرم در لیتر بود (مقدار مرجع، <18 نانوگرم در لیتر). یک الکتروکاردیوگرام (ECG) ریتم سینوسی را با کاهش ارتفاع قطعه ST در لید V1 از طریق V4، با یک موج T مثبت ترمینال و یک موج R بزرگ در لید V2و V3 (پانل A) نشان داد، یک ظاهر حاکی از ایسکمی دیواره خلفی. یک نوار قلب با استفاده از لیدهای خلفی (پانل B) که ارتفاع قطعه ST را در قسمتهای V7، V8 و V9 (پانل C) نشان داد، گرفته شد. آنژیوگرافی اورژانسی کرونر انجام شد. انسداد شریان کرونر سیرکومفلکس پروگزیمال چپ و اولین شریان حاشیه ضخیم مشاهده شد (پانل D، فلش) و با قرار دادن استنت شستشو دهنده دارو (پانل E) تحت درمان قرار گرفت. تشخیص انفارکتوس میوکارد دیواره خلفی می تواند به دلیل عدم وجود ارتفاع قطعه ST بر روی یک ECG استاندارد 12 لایه، دشوار باشد. اگر به ایسکمی در دیواره خلفی مشکوک باشد، قرارگیری لید در قسمت خلفی یک ابزار مهم تشخیصی است. دوره بالینی بعدی بیمار، مورد خاصی نداشت و وی در حالی که برای پیشگیری ثانویه از درمان پزشکی استفاده می کرد، مرخص شد. در پیگیری 3 ماهه، حال بیمار همچنان خوب باقی ماند.

N Engl J Med 2019; 381:e32. October 24, 2019