Jitender Jinagal, M.S., F.I.C.O., F.A.I.C.O., Poonam Dhiman, M.Optom

یک مرد 24 ساله با درد، تورم و کاهش بینایی در چشم راست؛ 6 ساعت پس از برخورد مستقیم توپ تنیس به اورژانس معرفی شد.

معاینه فیزیکی از چشم راست، حدت بینایی 20/400، با فشار داخل چشم 20 میلی متر جیوه (محدوده مرجع، 10 تا 21) و یک واکنش تنبل مردمک به نور را نشان می دهد. چشم چپ با حدت بینایی 20/20 و فشار داخل چشمی 18 میلی متر جیوه طبیعی به نظر می رسد. بررسی با اسلیت لامپ از چشم راست، نشاندهنده ورم پلک، احتقان ملتحمه، و قرنیه، لنز و اتاقک قدامی طبیعی، میباشد. با این وجود، در معاینه فوندوس، رفلکس فوویال به دلیل وجود خونریزی شبکیه در ماکولا (فلش) که تقریباً 5 میلیمتر قطر دیسک را اندازه گیری کرده بود، وجود ندارد. خونریزی زیر هیالوئوید D- شکل (فلش) نیز در زیر fovea و بالاتر از آرکید تحتانی مشاهده شد. ویترکتومی پارس پلانا با تامپوناد داخلی انجام شد. در 8 هفته پیگیری، حدت بینایی بیمار در چشم راست به 20/30 رسیده و معاینه فوندوس وضوح خونریزی شبکیه و یک رفلکس نرمال معمولی را نشان داد.

N Engl J Med 2019; 381:2252. December 5, 2019