Mohammed F Rafey, Conor F Murphy, Razk Abdalgwad

هدف: داشتن رژیم غذایی با کالری اندک، در مدت کوتاهی می تواند موجب کاهش وزن در بیماران مبتلا به چاقی مفرط شود، اما این رژیم های غذایی معمولاً به مکمل های غذایی با فرمولاسیون ویژه نیاز دارد. هدف از این تحقیق، تعیین اثرات یک برنامه جایگزینی وعده غذایی مبتنی بر شیر بر ویژگی های تن سنجی و متابولیک در بزرگسالان با چاقی شدید است.

 

مواد و روش ها: ما یک مطالعه کوهورت گذشته نگر را در مورد بیمارانی که به بخش درمان چاقی بیمارستان ما مراجعه داشتند پیاده کردیم و یک برنامه 24 هفته ای شامل هشت هفته جایگزینی وعده غذایی مبتنی بر شیر و به دنبال آن تثبیت وزن و مراحل نگهداری را انجام دادیم. پزشکان، پرستار و متخصص تغذیه به مدت دو هفته بیماران را ملاقات کردند. ما تغییرات در نتایج تن سنجی و متابولیک در افراد را، در هفته های 0، 8، 16 و 24 ارزیابی کردیم.

نتایج: از 105 تکمیل کننده برنامه جهت پیگیری، 53.3٪ زن بودند. میانگین سنی آنها 11.2، 51.1± سال بود. وزن بدن از 24.6± 144.0 کیلوگرم در ابتدا به 25.0±121.1 کیلوگرم در هفته 24 کاهش یافت، متوسط كاهش وزن بدن 6.6±15.9٪، با كاهش شاخص توده بدن از  0.8±50.6 به 7.6±42.6 كیلوگرم بود. در بیماران مبتلا به دیابت، هموگلوبین A1c از 13±66.3 به 13.5±48.3  میلی مول بر مول کاهش یافت، و مصرف داروی دیابت به طور قابل توجهی کاهش یافت. همچنین در پروفایل های چربی و کاهش استفاده از داروهای ضد فشار خون نیز پیشرفت های چشمگیری وجود داشت.

نتیجه گیری: یافته های اولیه نشان می دهد که تکمیل یک برنامه جایگزینی غذایی 24 ساعته مبتنی بر شیر تأثیرات زیادی بر نتایج مهم در بزرگسالان مبتلا به چاقی شدید دارد. با این حال، قدرت فرسایشی برنامه زیاد بود ارزیابی احتمالی اثر، ایمنی، دوام و مقرون به صرفه بودن این مداخله موجه به نظر می رسد.

Diabetes Metabolism Syndr Obes. 2020; 13: 197–205.