Jonathan P. BonnetMichelle I. CardelJaqueline CelliniFrank B. Hu, and Marta Guasch-Ferré

 هدف از این مطالعه بررسی تأثیر حذف صبحانه بر ترکیب بدن و فاکتورهای خطر کاردیومتابولیک بود.

 

مواد و روش ها: در این ترایال، بررسی سیستماتیک و متا آنالیز کنترل شده تصادفی (RCTs) جهت ارزیابی حذف صبحانه در مقایسه با مصرف صبحانه صورت گرفته است. معیارهای ورود شامل سن 18≤، مدت مداخله ≥4 هفته، 7≤ شرکت کننده در هر گروه و 1≤ معیار اندازه گیری ترکیب بدن بود. اثرات تصادفی متاآنالیز از تأثیر حذف صبحانه بر ترکیب بدن و عوامل خطر کاردیو متابولیک انجام شد.

نتایج: هفت RCT (425 نفر) با میانگین مدت زمان 8.6 هفته شامل مطالعه شد. در مقایسه با مصرف صبحانه، حذف صبحانه به طور قابل توجهی وزن بدن را کاهش داد. درصد چربی بدن در 5 مطالعه گزارش شد و تفاوت معنی داری بین گروه مصرف کنندگان صبحانه و حذف کنندگان صبحانه وجود نداشت. سه مطالعه در مورد کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) گزارش شده است، که مقایسه مصرف کنندگان صبحانه با گروه حذف کنندگان صبحانه نشان از افزایش LDL دارد. حذف صبحانه اختلاف معنی داری در فشار خون، کلسترول کل، کلسترول HDL، تری گلیسیرید، پروتئین واکنش دهنده C، انسولین، قندناشتا، لپتین، ارزیابی مدل هموستاتیک مقاومت به انسولین یا گرلین ایجاد نکرد.

نتیجه گیری: حذف صبحانه ممکن است تأثیر ناچیزی در کاهش وزن داشته باشد و در کوتاه مدت LDL را افزایش دهد. برای ارائه اطلاعات بیشتر در مورد تأثیرات حذف صبحانه، به مطالعات بیشتری نیاز است.

Obesity Society. 2020 Apr 18.