Mark P. Metzinger, MD. Alpesh A. Amin, MD. Pradeep P.A. Mammen, MD. Elizabeth A. Hardin, MD. Faris G. Araj, MD 

در سال 1925، دکتر کِرّ، و وارن، ارتباط ضربان های ورید محیطی در وهله دوم نسبت به نارسایی شدید قلب و نارسایی عضله سه لتی را با مرگ و میر توصیف کردند. هم در کتابهای پزشکی امروزی و هم در معاینات فیزیکی بالین، این نشانه ارزشمند، تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. در عصر فناوری، صدا و فیلم ضبط شده از یافته های معاینه برای آموزش بالینی مفید است. فقط یک فیلم ضبط شده آنلاین از یک تظاهر شدید از پدیده فوق وجود دارد. هدف از این گزارش، یادآوری ارزش پیش آگهی وریدهای غیر متمرکز ضربان دار به پزشکان و ارائه ضبط ویدیویی از این یافته است.

 ضربان­ های کوچک وریدی نشانه ای نادیده گرفته شده از نارسایی حاد عضله سه لتی و نارسایی شدید قلب راست است. در صورت مشاهده، باید به عنوان یک شاخص پیش آگهی ضعیف در نظر گرفته شود.

یک مرد 85 ساله با نارسایی قلبی سیستولیک دو بطنی و فیبریلاسیون دهلیزی با افزایش تنگی نفس و ورم اندام تحتانی مراجعه کرد. سوفل سیستولیک III/VI در حاشیه تحتانی جناغ سمت چپ وجود داشت، و بررسی نبض وریدی ژوگولار، یک موج V قابل توجه با افزایش فشار در ورید ژوگولار را نشان داد. ضربان مونوفازی ورید دیواره قفسه سینه ، همزمان با موج V وریدی ژوگولار با تاکید تنفسی، مشاهده شد (شکل، A و B). در رادیوگرافی قفسه سینه، احتقان عروقی و افیوژن های پلورال دو طرفه مشاهده شد و پپتید ناتریورتیک نوع proB ترمینال-n بالا بود. اکوکاردیوگرافی، نارسایی شدید عضله سه لتی و اختلال عملکرد دو بطنی را تأیید کرد. وی کاندید درمانهای پیشرفته نارسایی قلبی نبود و کمتر از 1 ماه بعد فوت شد.

شکل: ضربان مونوفازیک همزمان دیواره قفسه سینه و موج "C-V" وریدی ژوگولار سمت چپ در طی (A) سیستول و (B) دیاستول.

دکتر کر و وارن در سری مورد اصلی خود از سال 1925، ضربان های رگ های بازو را مشاهده کردند که به وجود نارسایی شدید میوکارد و نارسایی شدید عضله سه لتی مربوط بودند. بزرگی ضربان وریدی با شدت نارسایی قلبی ارتباط داشت و با نتیجه ضعیف، به ویژه مرگ همراه بود. تقریباً پس از گذشت یک قرن، به نظر می رسد که این ارتباط درست می باشد.

در حالت عادی، وریدها به دلیل ظرفیت و انطباق زیادشان، ضربان ندارند. ضربان های وریدی، بعد از آسیب شناسی اولیه قلبی، در صورت وجود 2 وضعیت، اتفاق می افتند: اول فشار وریدی سیستمیک باید بالا برود و دوم اینکه موج C-V نارسایی عضله سه لتی باید به حاشیه منتقل شود. نبض کره چشم، رگهای صورت، واریکوسل و رگهای واریسی شرح داده شده است.

ضربان های کوچک وریدی در غیاب نارسایی قلبی و نارسایی عضله سه لتی، با وجود فیستول شریانی وریدی و دریچه های وریدی ناکارآمد به دلیل ترومبوفلبیت دیده می شود. تا همین اواخر، تنها ضربان های وریدی صورت توسط فیلم، ضبط شده است. ما اکنون ضربان ورید دیواره قفسه سینه را به لیست تظاهرات گسترده نارسایی حاد عضله سه لتی و نارسایی قلب راست افزودیم و یک فیلم ضبط شده را برای کمک به آموزش معاینه فیزیکی ارائه دادیم.

ما معتقدیم که ضربان های کوچک وریدی باید به عنوان نشانه ای از نارسایی عمیق قلب راست و مرگ قریب الوقوع در نظر گرفته شود. ارجاع فوری برای پیوند قلب باید به جای مداخله دریچه سه لتی یا درمان کمکی بطن چپ در نظر گرفته شود. اقدامات دکتر کر و وارن در توصیف ارتباط بین پاتوفیزیولوژی ضربان های کوچک وریدی و پیش آگهی، شایسته تقدیر هستند. این باور نویسندگان است که این نشانه نادیده گرفته شده باید به طور رسمی "نشانه عارضه کر-وارن" نامگذاری شود.

j.amjmed. VOLUME 133, ISSUE 10, E597-E598, OCTOBER 01, 2020