Alan C. Braverman, MD; Eric Mittauer, BS; Kevin M. Harris, MD

پرسش: شاخصه های بالینی در بانوانی که دیسکسیون حاد آئورت مربوط به بارداری را تجربه می کنند کدامند؟

یافته ها: در این مطالعه ی گروهی، 29 خانم به نمایندگی از 1درصد بانوان در ثبت ملی دیسکسیون آئورت حاد، دیسکسیون آئورت مرتبط با بارداری را تجربه کردند. اکثر بانوان دارای شرایط آئورتوپاتی زمینه ای بودند اما بسیاری از آنها قبلا از این تشخیص آگاه نبودند.

 

منظور: دیسکسیون آئورت یکی از عوارض نادر بارداری است که در بانوان دارای شرایط آئورتوپاتی رخ می دهد؛ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این شرایط اغلب تا پس از بروز دیسکسیون آئورت تشخیص داده نمی شود.

اهمیت: بانوان مبتلا به آئورتوپاتی در معرض خطر دیسکسیون آئورت قرار دارند و ممکن است این شرایط تا پس از بروز دیسکسیون آئورت تشخیص داده نشود.

هدف: بررسی شاخصه های بالینی، ویژگی های تصویربرداری، و نتایج در بانوان مبتلا به دیسکسیون حاد آئورت مرتبط با بارداری.

طراحی، تنظیم، و شرکت کنندگان: یک مطالعه ی گروهی شامل داده های ثبت بین المللی دیسکسیون حاد آئورت (IRAD) (1 فوریه 1988، تا 28 فوریه 2018). مطالعه ی مرکزی ارجاع چند مرکزی شامل 29 خانم با دیسکسیون آئورت در حین بارداری یا کمتر از 12 هفته پس از زایمان در IRAD از سال 1998 تا 2018 می گردید.

نتایج اصلی و اقدامات: شاخصه های بالینی دیسکسیون آئورت مرتبط با بارداری مورد مطالعه شامل آئورتوپاتی زمینه ای، سایز آئورت، نوع دیسکسیون آئورت، زمانبندی دیسکسیون، فشار خون بالا، و سابقه ی جراحی آئورت در گذشته می گردید.

نتایج: مجموعاً 29 خانم مبتلا به دیسکسوین آئورت مرتبط با بارداری تحت بررسی قرار گرفتند، که نماینده ی 0.3 درصد از کل موارد دیسکسون آئورت و 1 درصد دیسکسیون آئورت در بانوان در IRAD بودند. در میان زنان زیر 35 سال، دیسکسیون آئورت در 20 نفر از 105 خانم، مرتبط با بارداری بود (19%). سیزده خانم (45%) دیسکسیون آئورت نوع A و پانزده خانم (55%) نوع B داشتند. شروع دیکسیون آئورت در 27 خانم (93%) روی داد: 15 نفر در حین بارداری، 4 نفر در سه ماهه اول، و 11 نفر در سه ماهه سوم؛ و 12 نفر پس از زایمان، با میانگین (انحراف معیار) 12.5 (14) روز پس از زایمان. در تشخیص دیسکسیون آئورت نوع A، میانگین (انحراف معیار) قطر آئورت سینوس والسالوا 54.5 (5) میلیمتر و قطر آئورت صعودی 54.7 (6) میلیمتر بود. در تشخیص دیسکسیون آئورت نوع B، میانگین (انحراف معیار) قطر آئورت نزولی 32.5 (5) میلیمتر بود. بیست خانم (69%) شرایط آئورتوپاتی یا سابقه ی فامیلی مثبت داشتند: سیزده نفر (65%) دارای سندروم مارفان، دو نفر (10%) دارای سندروم Loeys-Dietz، دو نفر (10%) دارای دریچه های آئورت دو طرفه، دو نفر (10%) با سابقه ی خانوادگی بیماری آئورت، و یک نفر (5%) با سابقه ی خانوادگی آنوریسم آئورت توراسیک. در 47% از بانوان، آئورتوپاتی تا پس از دیسکسیون آئورت تشخیص داده نشد. بیست و هشت خانم (97%) از بستری شدن به علت دیسکسیون آئورت جان سالم به در بردند.

نتیجه گیری و ارتباط: دیسکسیون آئورت درآمیخته با بارداری نادر است. اکثر موارد دیسکسون آئورت مرتبط با بارداری به علت آئورتوپاتی هستند و این مورد اغلب تا پس از تشخیص دیسکسیون آئورتی تشخیص داده نمی شود. در این مطالعه، دیسکسیون آئورتی نوع A با آئورت متسع همراه بود، و نوع B اغلب اینگونه نبود. تشخیص شرایط زمینه ای و خطرات برای دیسکسیون آئورت می تواند مدیریت بارداری در بیماران مبتلا به آئورتوپاتی را بهبود بخشد.

JAMA Cardiol.  October 14, 2020