Sunil Kumar, F.R.C.S.Ophth.Vijay K. Sharma, M.D

پتوز پلک القاء شده با بالا بردن دستی پلک دیگر

زنی 27 ساله با سابقه یک ماهه افتادگی پلک چپ (که بعدازظهر بدتر شد) به یک مرکز مراقبت درجه سه مراجعه کرد. او هیچ علائمی عصبی مانند دیالوپیا (دوبینی)، ضعف، بی حسی، خستگی اندام، و یا اختلال کلامی یا اختلال در بلع نداشت. مردمک های هر دو چشمش برابر، مدور و نسبت به نور واکنش نشان داده و تطابق داشتند.

او پتوز برجسته پلک چپ (پنل A) داشت، که با خیره شدن  مداوم به سمت بالا، بدتر می شد. به نظر نمی رسد پلک راست تحت تاثیر قرار نگرفته باشد؛ با این حال، با بالا بردن دستی پلک چپ، پتوز در پلک راست القاء می شد (پنل B). ارزیابی آزمایشگاهی نشان داد که میزان آنتی بادی گیرنده استیل کولین 4.56 نانومول در لیتر (مقدار طبیعی،<0.05  نانو مول در لیتر) بود که نتیجه آن تشخیص میاستنی گراویس است. ماهیچه های levator palpebrae superioris (ماهیچه های بالا برنده پلک) در هر دو چشم، مداخله تقریباً مساوی دارند. در زمینه پتوز نامتقارن، ایمپالس های متحرک (که برای پتوز خفیف در سمت کمتر تحت تاثیر قرار گرفته کافی است) برای جبران پتوز در بخش جانبی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته افزایش یافت. با بالا بردن دستی پلک آسیب دیده، نیاز به نگهداشتن مداوم پلک ها کاهش می یابد و این ایمپالس های حرکتی ضعیف می شود که پتوز پلک های دیگررا نمایان می کند.

این بیمار دارای میاستنیا گراویس بود، اما این پدیده ممکن است در افرادی که پتوز دارند، به طور نامتقارن بر چشم ها اثر بگذارد که به دلایل محیطی رخ می دهد. درمان بیمار با pyridostigmine  و پردنیزولون منجر به بهبود سریع پتوز شد و در طول 2 سال پیگیری بیمار در وضعیت خوبی قرار دارد.

N Engl J Med 2017; 377:e1 July 6, 2017