یک مرد 27 ساله پس از اولین تشنج به بخش اورژانس معرفی شد. وی گزارش داد که در 3 سال گذشته سردرد و سقوط های مکرر داشته است.


تصویر برداری MRI مغز نشان داد که یک کیست آرکونوئید (کیست بخش عنکبوتیه مغز) 12.3 سانتی متر در 16.5 سانتی متر در 7.9 سانتی متر دیده شد که بر نیمکره راست مغز تاثیر گذاشته بود. کیست باعث جابجایی لوب تمپورال به سمت فوقانی و تحتانی شده و به سمت ساختارهای میانی جابجا شده بود. کیست های آرکونوئید بد شکلی های مادرزادی هستند و با مایعات مغزی نخاعی پر شده اند و یافته های یکسانی در تصیربرداری نشان می دهند. مثل این مورد که وقتی بزرگ می شوند باعث ایجاد اثر جرم می شوند. جراحی کرانیوتومی (عملی است که در آن قسمتی از استخوان جمجمه جهت دسترسی به بافت مغز برداشته می‌شود) برای ایجاد حفره در کیست آراکنوئید انجام شد. پس از آن بدلیل افزایش فشار درون جمجمه ای، شنت گذاری در بخش جلویی کیست-پریتونئال انجام شد. پس از شنت گذاری تصویرهای مکرر از این مداخله تهیه شد و هیچ تغییر عمده ای در سایز کیست ایجاد نشده بود. سردرد روزانه بیمار ادامه پیدا کرد و درمان ضد صرع برای جلوگیری از تشنج بیشتر انجام شد.

Jennifer de Longpre, D.O., M.P.H.

N Engl J Med 2017; 376:2265 June 8, 2017