شروع ناگهانی کمردرد، بی اختیاری، ضعف و پارستزی در یک مرد جوان

مترجم: فاطمه عطارزاده – ارشد بیوشیمی مرد ۳۶ ساله ای بدون سابقه بیماری با شروع ناگهانی کمردرد، بی اختیاری ادرار، ضعف، پارستزی و از دست ...

ادامه مطلب

آرژنین یا کوپپتین تحریک شده با سالین هیپرتونیک برای تشخیص کمبود AVP

مترجم: شیدا برخورداری – ارشد مهندسی پزشکی کمبود آرژنین وازوپرسین (AVP) (دیابت بی‌مزه مرکزی) و مقاومت AVP (دیابت بی‌مزه نفروژنیک) باید ...

ادامه مطلب