درمان توأم رادیوتراپی و داروی اولاپاریب در بیماران مبتلا به سرطان پستان سه گانه منفی

مترجم: پروین امامی – پرستار نمای ایمن مهارکننده پولی (ادنوزین دی فسفات ریبوز) پولی مراز (PARP) با داروی اولاپاریب به عنوان یک حساس کنن...

ادامه مطلب