ارتباط شاخص گلیسمی و بار گلیسمی با دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان و مرگ ‌و میر

Prof David J A Jenkins, MD. Prof Walter C Willett, MD زمینه: بحث بر سر این است که آیا شاخص گلیسمی موادغذایی با بیماری‌های مزمن ارتباط ...

ادامه مطلب