محل نمایش بنر ابعاد بنر هزینه یکماه
صفحه اصلی سایت ۳۰۰×۵۰۰ pixel تماس بگیرید
صفحه اصلی سایت ۳۰۰×۲۵۰ pixel تماس بگیرید
صفحات داخلی ۳۰۰×۵۰۰ pixel تماس بگیرید
صفحات داخلی ۳۰۰×۲۵۰ pixel تماس بگیرید
رپورتاژ آگهی یک مقاله کامل با لینک به سایت شما تماس بگیرید
ساخت لندینگ پیج همیشگی برای کسب و کار شما یک صفحه کامل در مورد کسب و کار شما و لینک به سایت و راه های تماس شما تماس بگیرید