وقایع دارویی مضر همراه با ضدانعقاد در بیماران بستری بین دو دوره زمانی

مترجم: پروین امامی – پرستار علیرغم پیشرفت در تلاش های ایمنی در بیمار بستری مانند نصب ثبت پیشرفته سلامت الکترونیک که یک تکنولوژی جدید ب...

ادامه مطلب