طغیان دارو، واکنشی نامطلوب از دارو بر اثر مصرف خودسرانه دارو ناشی از بستری شدن

Junki Mizumoto, MD یک خانم 92 ساله ژاپنی ساکن در خانه سالمندان به دلیل تب، سرفه و اشباع کم اکسیژن به بخش اورژانس منتقل شد. بیمار با پس...

ادامه مطلب