ارزیابی امتیاز کلسیم شریان کرونری جهت انتخاب استاتین درمانی بر طبق فاکتورهای افزایش دهنده خطر

Jaideep Patel, MD; Vincent A. Pallazola, MD; Ramzi Dudum, MD, MPH ارتباط بین فاکتورهای افزایش دهنده ی خطر و بروز بیماری قلبی عروقی آتر...

ادامه مطلب