تأثیر Bamlanivimab به عنوان مونوتراپی یا در ترکیب با Etesevimab بر روی بار ویروسی در بیماران مبتلا به COVID-19

Robert L. Gottlieb, MD, PhD; Ajay Nirula, MD, PhD Peter Chen, MD تأثیر درمان زودهنگام با آنتی بادی های خنثی کننده ضد اسپایک بر بار ویر...

ادامه مطلب