ریتوکسیماب در برابر مایکوفنولات موفتیل در بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس

مترجم: دکتر الهام خاقانی – پزشک عمومی از ریتوکسیماب و مایکوفنولات موفتیل برای درمان پمفیگوس ولگاریس استفاده می شود، اما در آزمایشات با...

ادامه مطلب