تازه های پزشکی

بررسی MRI و تلفات ناشی از سرطان پستان در زنان با تغییرات توالی ژن‌های BRCA1 و BRCA2

Jan Lubinski, MD, PhD; Joanne Kotsopoulos, PhD; Pal Moller, MD

خطر مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان در زنان با تغییرات توالی ژن BRCA1 یا BRCA2 پس از شروع برنامه نظارت تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) چقدر است؟ این مطالعه کوهورت شامل ۱۴۴۲ زن با تغییرات توالی ژن BRCA1 و ۳۱۴ زن با تغییرات توالی ژن BRCA2 بود که به‌طور میانگین ۴.۷ تحت معاینات غربالگری MRI قرار گرفتند. در طول ۲۰ سال، خطر مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان در گروه تحت نظارت MRI حدود ۳.۲% بود در حالی‌که این آمار درمورد گروهی که تحت نظارت MRI نبودند حدود ۱۴.۹% بود.

مفهوم: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در بین زنان با تنوع توالی ژن BRCA1، نظارت MRI با کاهش خطر مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان مرتبط است. زنان دارای تنوع توالی بیماری‌زا در ژن BRCA1 یا BRCA2 با ۷۰ درصد خطر ابتلا به سرطان سینه در طول زندگی خود روبه‌رو هستند. تقریباً یک سوم از این زنان تحت ماستکتومی کاهش‌دهنده خطر قرار می‌گیرند، اما اکثریت آن‌ها نظارت شدید را انتخاب می‌کنند. در آمریکای شمالی، به زنان دارای تغییرات توالی ژن BRCA1 یا BRCA2 توصیه می‌شود که از سن ۲۵ یا ۳۰ سالگی تا سن ۷۰ سالگی غربالگری سالانه به‌وسیله تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) را انجام دهند و اندازه‌گیری اثربخشی نظارت MRI از نظر بررسی کاهش میزان مرگ‌ومیر بسیار اهمیت دارد. با توجه به اینکه سوگیری زمانی پیشرفت و تشخیص بیش از حد سرطان ممکن است بر میزان بقا تأثیر بگذارد، نیاز به مقایسه میزان مرگ‌ومیر در میان زنان مبتلا به تغییرات توالی ژن BRCA1 یا BRCA2 که تحت نظارت MRI قرار می‌گیرند، وجود دارد. در این مقاله به بررسی بروز طولانی‌مدت سرطان پستان و مرگ‌ومیر تجمعی ناشی از سرطان پستان در گروهی از زنان مبتلا به تغییرات توالی ژن BRCA1 یا BRCA2 که تحت نظارت MRI قرار گرفته‌اند یا قرار نگرفته‌اند، می‌پردازیم. ما زنانی را که مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده شده بودند یا قبل از ثبت‌نام در مطالعه تحت نظارت MRI جهت غربالگری یا ماستکتومی دوطرفه قرار داشتند، جهت تمرکز بر ارتباط بین نظارت MRI و خطر مرگ‌و‌میر در میان زنانی که با انتخاب بین ماستکتومی پیشگیرانه دوطرفه و نظارت MRI مواجه بودند را حذف کردیم.

اهمیت: نظارت تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) درمورد زنانی که دارای یک نوع بیماری‌زا در ژن BRCA1 یا BRCA2 هستند و با خطر بالای ابتلا به سرطان سینه در طول زندگی روبه‌رو هستند، پیشنهاد می‌شود. نظارت به‌وسیله MRI در کاهش مراحل سرطان پستان موثر است، اما ارتباط نظارت به‌وسیله MRI با خطر مرگ‌ومیر به‌خوبی مشخص نشده است.

هدف: مقایسه میزان مرگ‌ومیر سرطان پستان در زنان دارای تغییرات توالی ژن BRCA1 یا BRCA2 که وارد یک برنامه نظارتی MRI شده‌اند با زنانی که وارد برنامه نظارتی MRI نشده‌اند.

طراحی، تنظیم و شرکت کنندگان: زنان دارای تنوع توالی ژن BRCA1 یا BRCA2 از ۵۹ مرکز شرکت کننده در ۱۱ کشور شناسایی شدند. شرکت‌کنندگان یک پرسش‌نامه پایه را بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۵ و یک پرسش‌نامه پیگیری را هر ۲ سال یک‌بار جهت مستندسازی تاریخچه غربالگری، سرطان‌های اتفاقی و وضعیت حیاتی تکمیل کردند. زنان مبتلا به سرطان سینه که قبل از ثبت‌نام، تحت نظارت MRI قرار داشتند یا ماستکتومی دوطرفه انجام داده بودند از مطالعه خارج شدند. شرکت‌کنندگان از سن ۳۰ سالگی (یا تاریخ پرسش‌نامه پایه، هر کدام که دیرتر بود) تا سن ۷۵ سالگی، از نظر آخرین پیگیری یا مرگ ناشی از سرطان پستان مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها از ۱ ژانویه تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ تجزیه‌و‌تحلیل شدند.

قرار گرفتن در معرض: ورود به یک برنامه نظارتی MRI.

نتایج و اقدامات اصلی: برای برآورد نسبت‌های خطر (HRs) و ۹۵ درصد اقلام پیکربندی برای مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان مرتبط با نظارت MRI در مقایسه با بدون نظارت MRI با استفاده از آنالیز وابسته به زمان، از مدل‌سازی مخاطرات متناسب کاکس استفاده شد.

نتایج: در مجموع ۲۴۸۸ زن (میانگین [محدوده] سنی در زمان ورود به مطالعه ۴۱.۲ [۳۰-۶۹] سال)، با تنوع توالی در ژن‌های BRCA1 (n = ۲۰۰۴) یا BRCA2 (n = ۴۸۴) در آنالیز گنجانده شدند. از بین این شرکت‌کنندگان، ۱۷۵۶ نفر (۶/۷۰%) حداقل ۱ مورد غربالگری MRI داشتند و ۷۳۲ نفر (۴/۲۹%) غربالگری MRI را انجام ندادند. پس از میانگین پیگیری به‌مدت ۹.۲ سال، سرطان سینه در  ۳۴۴ زن (۱۳.۸٪) توسعه پیدا کرد و ۳۵ زن (۱.۴٪) بر اثر سرطان سینه جان خود را از دست دادند. HRهای تعدیل شده با سن برای مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان مرتبط با ورود به یک برنامه نظارتی MRI برای زنان با تغییرات توالی BRCA1 حدود ۰.۲۰ (۰.۱۰-۰.۴۳) و برای زنان با تغییرات توالی BRCA2 حدود ۰.۸۷ (۰.۱۰-۱۷.۲۵) بود.

نتیجه‌گیری و ارتباط: نتایج این مطالعه کوهورت نشان می‌دهد که در بین زنان با تنوع توالی BRCA1، نظارت MRI در مقایسه با عدم نظارت MRI، با کاهش قابل‌توجهی در مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان همراه است. مطالعات بیشتری درمورد افراد مبتلا به تغییرات توالی BRCA2 مورد نیاز است تا مشخص شود که این افراد مزایای مشابه مرتبط با نظارت MRI را دارند یا خیر.

JAMA Oncol. February 29, 2024. doi:10.1001/jamaoncol.2023.6944

نوشته های مشابه