سال 18, شماره 137, ماهنامه عرصه پزشکی

آسپرین و عوارض جانبی مرتبط در بیماران تحت درمان با وارفارین برای جایگزینی دریچه مکانیکی

Brian Haymart, MS, RN. Xiaowen Kong, MS. Mona Ali, PharmD

برای بیمارانی که وارفارین برای جایگزینی دریچه مکانیکی قلب مصرف می‌کنند، دستورالعمل‌های کالج قلب و عروق آمریکا و انجمن قلب آمریکا در سال ۲۰۲۰ توصیه می‌کنند که فقط در بیمارانی که اندیکاسیون خاصی برای درمان ضد پلاکتی دارند، آسپرین اضافه شود در حالی که این توصیه با دستورالعمل های قبلی که درمان همزمان با آسپرین را توصیه می کرد در تضاد است. ما به دنبال ارزیابی شیوع استفاده از آسپرین با دستورالعمل ناهماهنگ در بین بیماران تحت درمان با وارفارین برای جایگزینی دریچه مکانیکی قلب و مقایسه میزان عوارض جانبی در بین بیماران با و بدون آسپرین درمانی همزمان بودیم.

روش‌ها: بیمارانی که وارفارین برای تعویض دریچه قلب دریافت می‌کردند، از ثبت ابتکار بهبود کیفیت ضد انعقاد میشیگان شناسایی شدند. بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد، مداخله عروق کرونر از راه پوست، یا بای پس عروق کرونر در ۱۲ ماه گذشته از مطالعه خارج شدند. بیماران بر اساس مصرف آسپرین به ۲ گروه تقسیم شدند. ویژگی های بیمار و خونریزی و پیامدهای ترومبوآمبولی مقایسه شد.

یافته‌ها: ۴۴۴ بیمار معیارهای ورود را داشتند که ۳۴۱ نفر (۷۶.۸%) آسپرین همزمان مصرف کردند. گروه آسپرین مسن تر بود (۵۰.۶ در مقابل ۴۶.۳ سال) و فشار خون بیشتری داشتند (۵۷.۸٪ در مقابل ۴۶.۶٪)، اما سایر ویژگی های بیماران مشابه بود. گروه آسپرین نسبت به گروه غیر آسپرین نرخ بیشتری از حوادث خونریزی (۲۸.۳ در مقابل ۱۳.۳ در هر ۱۰۰ بیمار(سالانه) و مراجعه به بخش اورژانس مرتبط با خونریزی (۱۱.۸ در مقابل ۲.۹ در هر ۱۰۰ بیمار (سالانه) داشتند. هیچ تفاوتی در میزان سکته مغزی ایسکمیک مشاهده نشد (۰.۵۶ در مقابل ۰.۴۸ در هر ۱۰۰ بیمار(سالانه).

نتیجه‌گیری: بخش قابل‌توجهی از بیمارانی که وارفارین برای تعویض دریچه قلب دریافت می‌کنند، آسپرین ناسازگار با دستورالعمل‌ها مصرف می‌کنند. تجویز آسپرین در بیماران منتخب ممکن است به طور ایمن حوادث خونریزی را کاهش دهد.

The American Journal of Medicine. VOLUME 137, ISSUE 5, P449-453, MAY 2024

نوشته های مشابه