سال 18, شماره 135, ماهنامه عرصه پزشکی

مالاکوپلاکیا کلیه

Serena Bagnasco, M.D., Samir C. Gautam, M.B., B.S

خانمی ۳۳ ساله که به دلیل شوک سپتیک ناشی از پیلونفریت اشرشیاکلی در بیمارستان بستری شده بود در تصویربرداری کلیه های بزرگی داشت. CT  شکم بزرگ شدن کلیه را با کاهش پرفیوژن ناهمگن را در دو طرف نشان داد (پانل A). نمونه‌برداری بعدی از کلیه چپ، انفیلتراسیون هیستیوسیتی در قشر کلیه (پانل B، رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین) و انکلوزیون‌های داخل سیتوپلاسمی بازوفیلیک، که به نام اجسام Michaelis-Gutmann شناخته می‌شوند، را نشان داد (رنگ‌آمیزی کلسیم پانل C، فون کوسا). تشخیص مالاکوپلاکی کلیه داده شد. مالاکوپلاکی کلیوی یک اختلال التهابی نادر و مزمن است که پاتوژنز آن به خوبی شناخته نشده است. تصور می‌شود که با کشتن معیوب درون سلولی باکتری‌های فاگوسیتوز شده، به ویژه اشریشیا کلای، ایجاد می‌شود و می تواند با عفونت های مکرر دستگاه ادراری که این بیمار به آن مبتلا بود، ظاهر شود. تشخیص بر اساس ارزیابی هیستوپاتولوژیک، به ویژه یافتن اجسام Michaelis-Gutmann (نشان دهنده عناصر کلسیفیه باکتری های هضم نشده در ماکروفاژها هستند) انجام می شود. اگرچه مالاکوپلاکیا بیشتر در بیماران نقص ایمنی رخ می دهد، این بیمار ارزیابی ایمونولوژیک طبیعی داشت. به دلیل باکتریمی پایدار و آبسه های پیشرونده کلیه علیرغم تجویز داروهای ضد میکروبی و همچنین بدتر شدن عملکرد کلیه چپ، در نهایت نفرکتومی چپ انجام شد. در پیگیری ۳ هفته بعد، بیمار حال بهتر و عملکرد کلیوی طبیعی داشت.

N Engl J Med 2024; 390:746. February 22, 2024

نوشته های مشابه