سال 18, شماره 134, ماهنامه عرصه پزشکی

بررسی ABCs – آسیب حاد کلیه، اندوکاردیت بارتونلا، و واسکولیت C-ANCA

Tina B. Marvasti, MD, PhD. Rohan Philip, MD. Harsh Parikh, MD

مردی ۶۷ ساله با اپیستاکسی، پان سیتوپنی و نارسایی کلیه (کراتینین، ۶۳۳ میکرومول در لیتر؛ نرمال، ۵۲-۱۱۲ میکرومول در لیتر) به بخش اورژانس مراجعه کرد. برای او اخیراً گلومرولونفریت مرتبط با  آنتی نوتروفیل اتو آنتی بادی سیتوپلاسمیک (c-ANCA) تشخیص داده شد. سه هفته قبل، او با نارسایی کلیوی تازه شروع شده (کراتینین، ۷۳۸ میکرومول در لیتر)، هیپرکالمی (۶.۲ میلی مول در لیتر؛ نرمال، ۳.۵-۵.۰ میکرومول در لیتر) و کم خونی نورموسیتیک (هموگلوبین، ۹۱ گرم در لیتر؛ طبیعی، ۱۳۰-۱۷۰ گرم در لیتر) مراجعه کرد. میکروسکوپی ادرار، گلبول‌ قرمز خون وکست­های گرانول هِم را نشان داد که در مورد گلومرولونفریت به سرعت پیشرونده هستند.

بررسی های خودایمنی برای سطوح PR3ا(c-ANCA) (>200 RU/mL; normal, <20 RU/mL) و کمپلمان (C3 و C4) مثبت بود. کرایوکریت مثبت (طبیعی؛ منفی) بود. اتوآنتی بادی آنتی بادی سیتوپلاسمی آنتی نوتروفیل به میلوپراکسیداز (p-ANCA) منفی بود. بررسی های اولیه برای علل عفونی شامل کشت خون، آنتی ژن سطحی و آنتی بادی هسته هپاتیت B، آنتی بادی هپاتیت C و سرولوژی HIV منفی بود. تشخیص گلومرولونفریت پاوسی ایمنی مرتبط با c-ANCA بر اساس یافته های سرولوژیک انجام شد. او با سیکلوفسفامید خوراکی و پردنیزون درمان شد.

The American Journal of Medicine. VOLUME 137, ISSUE 2, E22-E25, FEBRUARY 2024

نوشته های مشابه