سال 15, شماره 101, ماهنامه عرصه پزشکی

لنواتینیب بعلاوه پمبرولیزوماب یا اورولیموس برای کارسینومای پیشرفته ی سلول کلیوی

Robert Motzer, M.D., Boris Alekseev, M.D., Sun-Young Rha, M.D., Camillo Porta, M.D.,

لنواتینیب در ترکیب با پمبرولیزوماب یا اورولیموس، علیه کارسینومای پیشرفته ی سلول کلیوی فعالیت دارد. اثربخشی این رژیم ها در مقایسه با سونیتینیب مشخص نیست.

روش ها: در این کارآزمایی فاز ۳، ما بطور تصادفی (در یک نسبت ۱:۱:۱) بیماران مبتلا به کارسینومای پیشرفته ی سلول کلیوی و بدون درمان سیستماتیک قبلی را برای دریافت لنواتینیب (۲۰ میلیگرم خوراکی روزانه) بعلاوه پمبرولیزوماب (۲۰۰ میلیگرم داخل وریدی هر سه هفته یکبار)، لنواتینیب (۱۸ میلیگرم خوراکی روزی یکبار) بعلاوه اورولیموس (۵ میلیگرم خوراکی روزی یکبار)، یا سونیتینیب (۵۰ میلیگرم روزی یکبار، بطور متناوب ۴ هفته دریافت درمان و ۲ هفته بدون دریافت درمان) دسته بندی نمودیم. اندپوینت اولیه بقای بدون پیشرفت بیماری بود، که توسط کمیته ی بررسی مستقل و مطابق با معیارهای ارزیابی پاسخ در تومورهای جامد، نسخه ۱.۱ مورد ارزیابی قرار گرفت. بقا و ایمنی کلی نیز ارزیابی شدند.

نتایج: مجموعاً ۱۰۶۹ بیمار بطور تصادفی برای دریافت لنواتینیب بعلاوه ی پمبرولیزوماب (۳۵۵ بیمار)، لنواتینیب بعلاوه ی اورولیموس (۳۵۷)، یا سونیتینیب (۳۵۷) دسته بندی شدند. بقای بدون پیشرفت بیماری با لنواتینیب بعلاوه ی پمبرولیزوماب طولانی تر از بقا با سونیتینیب و بقا با لنواتینیب بعلاوه ی اورولیموس طولانی تر از بقا با سونیتینیب بود. بقای کلی با لنواتینیب بعلاوه ی پمبرولیزوماب طولانی تر از بقا با سونیتینیب بود اما از بقای کلی با لنواتینیب بعلاوه ی اورولیموس طولانی تر از سونیتینیب نبود. در طول درمان، عوارض جانبی درجه ۳ یا بالاتر در ۸۲.۴ درصد از بیماران دریافت کننده ی لنواتینیب بعلاوه پمبرولیزوماب، ۸۳.۱ درصد دریافت کنندگان لنواتینیب بعلاوه اورولیموس، و ۷۱.۸ درصد دریافت کنندگان سونیتینیب ایجاد شده یا بدتر شده اند. عوارض جانبی درجه ۳ یا بالاتر که حداقل در ۱۰% بیماران در هر گروهی رخ داده اند شامل فشار خون بالا، اسهال و افزایش سطح لیپاز می گردند.

نتیجه گیری

لنواتینیب بعلاوه ی پمبرولیزوماب با بقای بسیار طولانی تر و بدون پیشرفت بیماری و بقای کلی در مقایسه با سونیتینیب همراه بود.

NEJMoa2035716. February 13, 2021

نوشته های مشابه