سال 15, شماره 101, ماهنامه عرصه پزشکی

ترومبوز شریانی و وریدی منتشر

مترجم: شیوا یاری

عفونت ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) به عنوان یک بیماری پروترومبوتیک شناخته شده است. تظاهرات بالینی و توزیع رویدادهای ترومبوتیک در بیماران HIV عموماً شبیه موارد جمعیت عمومی است. در اینجا، ما یک مورد از ترومبوز شریانی و وریدی منتشر را گزارش می کنیم.

خانمی ۴۹ ساله با عفونت HIV و تحت درمان ضد رترو ویروسی به علت تنگی نفس و ورم در بازوی راست که ۴ روز قبل به وجود آمده بود، به بخش اورژانس ما مراجعه نمود. شرایط وی از لحاظ همودینامیکی پایدار بود و نوار قلب حاکی از تاکی کاردی سینوسی بود؛ همچنین یک لکوسیتوز متوسط وجود داشت (mm۳۱۰۶۰۰)، با افزایش مقادیر پروتئین واکنش پذیر C (97 میلیگرم در لیتر)، تروپونین I (137.7 نانوگرم در میلی لیتر)، و D-dimer (11.6 میکروگرم در میلی لیتر). سی تی اسکن آنژیوگرافی ریوی یک آمبولی سگمنتال ریوی (شامل شاخه لوبار تحتانی شریان ریوی سمت چپ) (شکل، پانل A) و یک ترومبوز انسدادی که از ورید ژوگولار تا ورید براکیوسفالیک (بازویی) گسترش یافته بود (شکل، پانل B) را ثبت کرد. ارزیابی اکوکاردیوگرافی حاکی از حضور ضایعه ی ترومبوتیک پدانکولار در بطن چپ بود که در تصویربرداری ام آر آی نیز اثبات شد (شکل، پانل C). بررسی های بیشتر نشان دهنده ی سکته ی مغزی سمت چپ در فاز نیمه حاد (شکل، پانل D) و نیز انفارکتوس طحال بود. بر اساس این یافته ها، مصرف هپارین تجزیه نشده آغاز شد. آزمایشات بیشتر، وجود بدخیمی و عفونت های فرصت طلب را رد کرد، زیرا غربالگری کامل ترومبوفیلی منفی بود. درحالیکه بیمار تحت درمان ضد ویروسی بسیار فعال بود (دولوتگراویر/آباکاویر/لامیوودین)، تعداد سلول های CD3+CD4+ برابر با ۴۵۶ سلول در هر میکرولیتر و نرخ CD4/CD8 برابر با ۰.۳ بود، با مقدار HIV-RNA برابر با cp/mL7908.

شکل (A): سی تی اسکن (CT) آنژیوگرافی ریوی که نقص پر شدگی در شاخه لوبار تحتانی شریان ریوی سمت چپ را نشان می دهد (پیکان). (B): سی تی اسکن آنژیوگرافی حاکی از انسداد ترومبوتیک ورید ژوگولار، ورید سابکلاوین، و ورید بازویی است (پیکان ها). (C): ضایعه بزرگ ترومبوتیک پدونکولار (با قطر ۳۰ میلیمتر) که در ارزیابی MRI به دیواره ی زیرین بطن چپ چسبیده است (پیکان). (D): ام آر آی مغز حاکی از منطقه ای از سکته ی مغزی در فاز نیمه حاد شامل لوب خلفی سمت چپ (پیکان) است.

در بیماران مبتلا به HIV، ترومبوآمبولی یک دلیل چندعاملی دارد و می تواند به ویژگی های میزبان (سن، حالت فوق انعقادی، اختلالات عملکردی اندوتلیال) نسبت داده شود یا بطور خاص تر به بیماری HIV (شمار +CD4 پایین، بار ویروسی بالا) و درمان آن (خصوصاً داروهای ضد ویروسی بسیار فعال) مربوط باشد. با این وجود، ترومبوز شریانی و وریدی بطور همزمان به ندرت گزارش می شود. در این مورد از ترومبوز منتشر، به نظر می رسد که عدم وجود عوامل خطر سنتی نقش علیتی فاکتورهای ویژه ی عفونت HIV را برجسته نمایند.

Gian Battista Danzi, MD. Gianluca Galeazzi, MD. Debora Robba, MD

j.amjmed. VOLUME 134, ISSUE 2, E117-E118, FEBRUARY 01, 2021

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه