سال 18, شماره 137, ماهنامه عرصه پزشکی

واریس مری، علامت نیپل سفید و گاستروپاتی فشار خون پورتال

Michael Najem, B.S., Elizabeth Dong, M.D

مردی ۶۶ ساله که اخیراً برایش سیروز ثانویه به دلیل استئاتوهپاتیت مرتبط با اختلال متابولیک تشخیص داده شده بود، با سابقه ۱ روزه ملنا و هماتمز به بخش اورژانس مراجعه کرد. بیمار برای غربالگری واریس مری آندوسکوپی انجام نداده بود. معاینه فیزیکی برای ایکتروس اسکلرا، اتساع متوسط ​​و غیر حساس شکم بدون موج مایع؛ و ملنا در معاینه رکتوم دیجیتال قابل توجه بود.

او دارای عملکرد کبدی کلاس Child-Pugh ,C با نمره ۱۱ بود که نشان دهنده بیماری شدید کبدی جبران نشده بود. آندوسکوپی فوقانی، سه ستون واریس مری را بدون خونریزی فعال نشان داد (پانل A). با این حال، یک واریس دارای “علامت نیپل سفید” بود (پانل A، فلش)، که نشان دهنده خونریزی واریس اخیر است و ناشی از تشکیل یک پلاگ فیبرین در محل ترومبوز برطرف شده است. گاستروپاتی فشار خون پورتال شدید نیز مشاهده شد (پانل B). تشخیص خونریزی واریس داده شد. درمان آندوسکوپی بستن واریس انجام شد. دوره های اکتروتید، پانتوپرازول و درمان ضد میکروبی تکمیل شد و کارودیلول شروع شد. در نظر گرفته شد که بیمار کاندیدای شنت پورتوسیستمیک داخل کبدی ترانس ژوگولار نیست. یک ماه پس از ترخیص از بیمارستان، بیمار با خونریزی دستگاه گوارش فوقانی که منجر به شوک هموراژیک و نارسایی چند عضوی شد، مجدداً بستری شد. بیمار واجد شرایط پیوند کبد نبود، و او تصمیم گرفت که به مراقبت تسکینی منتقل شود.

N Engl J Med 2024;390: e47. May 15, 2024. VOL. 390 NO. 19

نوشته های مشابه