سال 18, شماره 137, ماهنامه عرصه پزشکی

خونریزی روده کوچک

Zongli Han, M.D., Yanli Du, M.D., Ph.D

یک آقای ۴۵ ساله به خاطر انوریسم مغزی پاره شده و با سابقه درد شکمی که طی دو ساعت به دنبال هماتوشزی (خونریزی از رکتوم) با حجم زیاد ایجاد شده بود، در بیمارستان پذیرش شد. بیمار آمبولیزاسیون همراه با استنت گذاری آنوریسم  مغزی پاره شده را پنج روز قبل از شروع این علائم انجام داده بود و درمان با آسپیرین و کلوپیدوگرل را آغاز کرده بود. مایعات داخل وریدی، انتقال خون، و داروهای وازوپرسور بعد از شروع هماتوشزی برای درمان شوک هماتوراژیک تجویز شد. یافته های اندوسکوپی و کولونوسکوپی اورژانسی معمولی بودند. سی تی آنژیوگرافی (CTA) یک کانون متراکم ماده حاجب در ژژنوم پروکسیمال (شکل A، پیکان سیاه [فاز شریانی])؛ ورودی، پیکان سیاه [فاز وریدی پورتال]) ، ماده حاجب بیش از حد وسیع در لب مجاور روده  (ورودی ، پیکان سفید [فاز وریدی پورتال])، و تجمع خون داخل لومن را نشان داد. سی تی آنژیوگرافی یک روش تصویربرداری بسیار دقیق برای تعیین محل خونریزی گوارشی سریع و تازه است. متعاقباً یک لاپاروتومی انجام شد (شکل B). مشخص شد که بیمار دیورتیکولوم روده کوچک در حال خونریزی دارد که برداشته شد (شکل B). روده کوچک به رنگ تیره بود که به دلیل تجمع لخته های خون داخل لومن و ادم ایسکمیک دیواره روده می باشد. تشخیص نهایی شوک هموراژیک ناشی از خونریزی دیورتیکول روده کوچک گذاشته شد. بیمار روز ۲۱ بستری در بیمارستان با شرایط خوب به خانه ترخیص شد و درمان با آسپیرین را دوباره شروع کرد.

N Engl J Med 2024;390: e40. April 20, 2024. VOL. 390 NO. 16

نوشته های مشابه