سال 18, شماره 137, ماهنامه عرصه پزشکی

خطرات پزشکی: گیاهان دارویی

Ankur Jain, MBBS, MD (Medicine), DM (Clinical Haematology)

طبیعت به این سیاره، گیاهان بی شماری بخشیده است که تعداد قابل توجهی از آنها دارای خواص دارویی هستند. از زمان تمدن باستان از گیاهان برای درمان بیماری های انسان استفاده می شد. پیشرفت‌های فنی منجر به تبلور چندین جزء مشتق شده از گیاه، چه به شکل طبیعی یا پس از اصلاح برای به دست آوردن “داروهایی” که به طور معمول در پزشکی مدرن استفاده می‌شوند، شده است. در ادامه مقاله مجموعه ای از ۱۵ گیاه وجود دارد که جزء(های) آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در علوم پزشکی روز به عنوان دارو استفاده می شود (جدول ۱). داروی به دست آمده از هر گیاه و بیماری (های) مورد استفاده آن را ما شناسایی کردیم و شما نیز ما را همراهی فرمایید. پاسخ ها در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۱: فهرست گیاهان دارویی

 1. کروکوس پاییزی
 2. بید
 3. گل تلگرافی (پروانش)
 4. گل انگشتانه
 5. خشخاش
 6. گل برفی
 7. درخت سرخدار اقیانوس آرام
 8. درخت شاد
 9. گیاه افسنطین شیرین
 10. سینچونا
 11. گل شیشه شور
 12. شابیزک (شب خواب کشنده)
 13. گیاه مای اپل آمریکایی
 14. فرفیون
 15. بنگ دانه یا بذرالبنج

جدول ۲: پاسخ به سؤالات ذکر شده در جدول ۱، شامل دارو و موارد مصرف آنها

ایدز= سندرم نقص ایمنی اکتسابی.  MI= انفارکتوس میوکارد.

The American Journal of Medicine. VOLUME 137, ISSUE 5, P393-394, MAY 2024

نوشته های مشابه