سال 18, شماره 135, ماهنامه عرصه پزشکی

استئونکروز فک مرتبط با دارو

Sara Whitefield, BDS. Riad Kassem, MD. Noam Yarom, MD

استئونکروز فک مرتبط با دارو (MRONJ) یک عارضه جانبی در بیمارانی است که تحت درمان با عوامل اصلاح کننده استخوان (BMA) برای سرطان یا پوکی استخوان هستند. اگرچه اکثر موارد توسط متخصصان طب دهان درمان می شوند، اما برخی موارد ممکن است به صورت خارج از دهان به صورت فیستول در پوست یا تورم اریتماتوز موضعی در ناحیه فک ظاهر شوند که باعث می شود این بیماران با پزشک مراقبت های اولیه مشورت کنند. این مطالعه شیوع و ویژگی‌های بالینی تظاهرات خارج دهانی MRONJ را در یک گروه بزرگ برای افزایش آگاهی در میان پزشکان مراقبت‌های اولیه این نهاد مورد بررسی قرار داد و امکان تشخیص و درمان سریع را فراهم کرد.

مواد و روش ها: سوابق پزشکی بیماران مبتلا به MRONJ بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ژوئن ۲۰۲۰ در واحد پزشکی دهان مرکز پزشکی شبا، اسرائیل بازیابی شد. داده‌های مربوط به دموگرافیک، سابقه پزشکی، نوع BMA و تظاهرات بالینی جمع‌آوری شد.

نتایج: در مجموع، ۵۱۵ بیمار (زنان ۷۳% و مرد ۲۷%؛ میانگین سنی: ۶۵ سال، محدوده: ۹۴-۳۲ سال) معیارهای ورود را داشتند که از بین آنها ۸۴ نفر (%۱۶.۵) با تظاهرات خارج دهانی MRONJ مراجعه کردند. از این ۸۴ بیمار، ۲۱ نفر (%۲۴.۷) با فیستول خارج دهانی مراجعه کردند. تظاهرات خارج دهانی به شدت با MRONJ فک پایین مرتبط بود (n=67 ;P=.0006).

نتیجه گیری: MRONJ یک عارضه جانبی قابل توجه درمان BMA است. اگرچه MRONJ بیشتر به صورت داخل دهانی تظاهر می کند، برخی از بیماران در ابتدا ممکن است با تظاهرات خارج دهانی تورم اریتماتوز یا فیستول های موضعی در ناحیه فک مراجعه کنند. پزشکان مراقبت های اولیه باید MRONJ را به عنوان یک تشخیص افتراقی در چنین بیمارانی در نظر بگیرند.

The American Journal of Medicine. VOLUME 137, ISSUE 3, P266-272, MARCH 2024

نوشته های مشابه