سال 18, شماره 137, ماهنامه عرصه پزشکی

جابجایی پیس میکر-لید و سوراخ شدن قلب

Christina Menexi, M.D., Mohamed ElRefai, M.B., B.Ch., Ph.D

خانمی ۹۶ ساله با سابقه ۱ روزه درد قفسه سینه پلوریتیک ۴ روز پس از کاشت ضربان ساز وریدی تک حفره ای برای بلوک کامل قلب به اورژانس مراجعه کرد. فشار خون او ۱۰۰/۶۰ میلی متر جیوه و ضربان قلب او ۴۰ ضربه در دقیقه بود. الکتروکاردیوگرام، بلوک کامل قلب را با ضربان دهلیزی ۸۴ ضربه در دقیقه، گریز متقابل با بلوک شاخه سمت راست و سرعت ۴۲ ضربه در دقیقه، و ضربان اسپایک بدون گرفتن بطن (پانل A، فلش) نشان داد. رادیوگرافی قفسه سینه، نوک لید بطن راست را روی همی توراکس میانی چپ نشان داد (پانل B، نمای قدامی خلفی). سی تی اسکن از قفسه سینه نشان داد که نوک لید در حال حرکت از بطن راست عبور می کند و به فضای پلورال چپ ختم می شود (پانل C، فلش، نمای ساژیتال)، و یک پلورال افیوژن متوسط ​​در سمت چپ را نشان داد. پنوموتوراکس یا افیوژن پریکارد وجود نداشت. تشخیص جابجایی پیس میکر-لید همراه با سوراخ شدن قلب داده شد. بیمار با جابجایی لید ضربان ساز ممکن است با درد قفسه سینه، تنگی نفس، سنکوپ یا علائم تامپوناد قلبی یا پنوموتوراکس مراجعه کند.

یک تجدید نظر لید از راه پوست با یک تیم جراحی قلب توراسیک که به عنوان پشتیبان در دسترس بود، فوری انجام شد. هیچ عارضه ای نداشت. بیمار ۳ روز پس از مراجعه، مرخص و به منزل مراحعت نمود.

N Engl J Med 2024;390:1802. May 15, 2024. VOL. 390 NO. 19

نوشته های مشابه