سال 18, شماره 136, ماهنامه عرصه پزشکی

پورپورای خودبخودی دهان در ترومبوسیتوپنی ایمنی

Jakob L. Drivenes, M.D.  Anette Bygum, M.D., D.M.Sci

مردی ۷۶ ساله با سابقه ۲ روزه تاول های پر از خون روی زبان به کلینیک پوست مراجعه کرد. ضایعات به طور ناگهانی و بدون ترومای قبلی ظاهر شده بودند. او هیچ علامت خونریزی دیگری را گزارش نکرد. معاینه فیزیکی برای تاول های خونریزی دهنده متعدد در زبان و لثه قابل توجه بود و پورپورا در بازوها و پاها مشاهده شد. تعداد پلاکت ۳۰۰۰ در میلی متر مکعب (مقدار مرجع ۱۵۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰) بود. نتایج سایر مطالعات آزمایشگاهی، از جمله آزمایش‌های ویروس نقص ایمنی انسانی، سیتومگالوویروس، ویروس اپشتین بار، سندرم حاد تنفسی کروناویروس ۲ و هپاتیت B و C، طبیعی بود. اسمیر خون محیطی ترومبوسیتوپنی را نشان داد. بیوپسی مغز استخوان فقط تعداد مگاکاریوسیت های بالایی را نشان داد. تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمنی داده شد. ترومبوسیتوپنی اولیه ایمنی، یک تشخیص استثنا است که پس از رد سایر علل ترومبوسیتوپنی و ترومبوسیتوپنی ثانویه ایمنی ایجاد می شود. در موارد نادر، ایجاد پورپورای غیر تروماتیک در مخاط دهان در غیاب سایر علائم خونریزی ممکن است اولین تظاهر این بیماری باشد. درمان با یک دوره کاهش ۸ هفته ای پردنیزولون داده شد. در پیگیری ۱۲ هفته ای، ضایعات پوستی مخاطی بیمار کاهش یافته بود و تعداد پلاکت ها نرمال شده بود.

N Engl J Med 2024;390:1029. March 13, 2024,VOL. 390 NO. 11

نوشته های مشابه