سال 18, شماره 136, ماهنامه عرصه پزشکی

سکه در راه تنفسی

Victor Bor-Chang Hsue, M.D. Vijay Patel, M.D

پسر سالم ۱۴ ساله با سابقه ۶ ساعت گرفتگی صدا و مشکل در بلع پس از بلعیدن سکه به اورژانس مراجعه کرد. در معاینه فیزیکی، بیمار به راحتی و بدون (stridor) استریدور یا آب دهان نفس می کشید. رادیوگرافی قفسه سینه (پانل A، نمای خلفی قدامی) و گردن (پانل B، نمای جانبی) یک جسم خارجی گرد را نشان داد که به صورت عمودی در ناحیه ساب گلوت (ناحیه بین تارهای صوتی و نای) قرار داشت. تشخیص آسپیراسیون جسم خارجی داده شد. اجسام خارجی که به طور تصادفی بلعیده می شوند معمولاً به مری ختم می شوند. هنگامی که جسم خارجی توسط کودکان بزرگتر به داخل راه هوایی آسپیره می شود، معمولاً به دلیل جاذبه و اندازه بزرگتر راه هوایی، در قسمت دیستال قرار می گیرند. اجسام خارجی – به ویژه آنهایی که در نای و حنجره هستند – برای کاهش خطر آسیب تنفسی، نیاز به برداشتن فوری دارند.

Rigid bronchoscopy برونکوسکوپی در حالی که بیمار تحت بیهوشی عمومی بود انجام شد و یک سکه در داخل subglottic (زیر گلویی) مشاهده شد و با فورسپس نوری (پانل C) برداشته شد. در بازرسی مجدد راه هوایی، زخم مخاطی زیرگلویی خفیف ناشی از اثر جرمی سکه مشاهده شد (پانل D، ستاره). پس از انجام عمل، علائم بیمار کاهش یافت و او به منزل مرخص شد.

N Engl J Med 2024;390: e33.  April 3, 2024. VOL. 390 NO. 13

نوشته های مشابه