سال 18, شماره 136, ماهنامه عرصه پزشکی

استئوآرتروپاتی هیپرتروفیک ثانویه

Margarida Lucas Rocha, M.D. Vitor Silvestre-Teixeira, M.D

خانم ۵۵ ساله ای با سابقه ۲۹ بسته سال مصرف سیگار با سابقه ۱.۵ ساله درد در انگشتان، مچ دست، لگن، زانو و مچ پا مراجعه کرد. در معاینه فیزیکی، چماقی شدن و ضخیم شدن جزئی پوست انگشتان دست و پا مشاهده شد (پانل A، پای راست). حساسیت خفیف در لمس تمام مفاصل آسیب دیده او وجود داشت اما اریتم یا تورم وجود نداشت. معاینه قلبی ریوی طبیعی بود. رادیوگرافی از ساعد، دست، استخوان ران، درشت نی و پا پریوستیت متقارن استخوان های لوله ای را نشان داد (پانل B، پای راست، فلش، پانل C، اولنا و رادیوس راست، فلش ها). ترکیبی از آرتروپاتی دردناک، پریوستیت، و چماقی شدن باعث توجه به استئوآرتروپاتی هیپرتروفیک شد. استئوآرتروپاتی هیپرتروفیک یک سندرم است که با ضخیم شدن پوست و انبساط دیستال استخوان بازوها و پاها مشخص می شود و اغلب با سرطان ریه همراه است. رادیوگرافی از قفسه سینه، توده بزرگی را در سمت چپ نشان داد (پانل D) که بیشتر به عنوان توده مدیاستن قدامی در سی تی اسکن بعدی مشخص شد. بیوپسی از توده، کارسینومای غیر سلول کوچک با تمایز ضعیف را نشان داد. تشخیص نهایی استئوآرتروپاتی هیپرتروفیک ثانویه ناشی از سرطان ریه غیر سلول کوچک انجام شد. شیمی درمانی سیستمیک شروع شد، اما بیمار ۲ ماه بعد بر اثر ذات الریه فوت کرد.

N Engl J Med 2024;390:1218. April 3, 2024, VOL. 390 NO. 13

نوشته های مشابه