سال 18, شماره 136, ماهنامه عرصه پزشکی

شیوع سارکوئیدوز قلبی در بزرگسالان میانسال با تشخیص بلوک دهلیزی بطنی درجه بالا

Leonid Maizels, MD, PhD. Mahmoud Mansour, MD. Arsalan Abu-Much, MD

بلوک دهلیزی ممکن است ایدیوپاتیک یا تظاهرات ثانویه یک بیماری سیستمیک زمینه ای باشد. سارکوئیدوز قلبی یک علت اساسی مهم بلوک دهلیزی بطنی درجه بالا است که چالش های تشخیصی و پیامدهای بالینی قابل توجهی را به همراه دارد.

این مطالعه با هدف بررسی شیوع و ویژگی‌های بالینی سارکوئیدوز قلبی در بیماران جوان‌تر که با بلوک دهلیزی با درجه بالا غیرقابل توضیح مراجعه می‌کنند، انجام شد.

مواد و روش ها: ما بیماران بین ۱۸ تا ۶۵ سال را که با بلوک دهلیزی بطنی درجه بالا و غیرقابل توضیح مراجعه می کردند، که به طور سیستماتیک برای تصویربرداری MRI (رزونانس مغناطیسی) قلب، CT (توموگرافی کامپیوتری)، PET (توموگرافی گسیل پوزیترون) یا هر دو، قبل از کاشت پیس میکر ارجاع داده شدند، ارزیابی کردیم. افراد مشکوک به سارکوئیدوز قلبی بر اساس یافته های تصویربرداری بیشتر برای بیوپسی بافت ارجاع داده شدند. تشخیص سارکوئیدوز قلبی بر اساس نتایج بیوپسی تایید شد.

نتایج: به طور کلی، ۳۰ بیمار با بلوک دهلیزی بطنی درجه بالا در تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین سنی ۵۶.۵ سال (محدوده بین چارکی ۵۳-۶۱.۷۵، سال) بود. در ۳۷ درصد، MRI قلب، PET ،CT یا هر دو، حاکی از سارکوئیدوز قلبی بودند، و در ۳۳ درصد، سارکوئیدوز قلبی با بیوپسی بافت تایید شد. در مقایسه با بیماران بلوک دهلیزی با درجه بالا ایدیوپاتیک، همه بیماران سارکوئیدوز قلبی مرد بودند (۱۰۰٪ در مقابل ۶۰٪)، احتمال بیشتری داشت که علائم نارسایی قلبی را نشان دهند (۵۰٪ در مقابل ۱۰٪). سپتوم بین بطنی ضخیم تری در اکوکاردیوگرافی داشتند (۱۲.۲±۲.۷ میلی‌متر در مقابل ۱.۶±۹.۴۵ میلی‌متر)، و احتمال بیشتری داشت که با اختلال عملکرد بطن راست تظاهر کنند (۳۳ درصد در مقابل ۱۰ درصد).

نتیجه گیری: سارکوئیدوز قلبی در یک سوم از بیماران ≤۶۵ سال، که با بلوک دهلیزی بطنی درجه بالا غیرقابل توضیح مراجعه کردند، تایید شد. در چنین بیمارانی باید به سارکوئیدوز قلبی مشکوک شد، به ویژه در مردانی که با علائم نارسایی قلبی مراجعه می کنند یا در اکوکاردیوگرافی سپتوم بین بطنی ضخیم تر و اختلال عملکرد بطن راست را نشان می دهند.

The American Journal of Medicine. VOLUME 137, ISSUE 4, P358-365, APRIL 2024

نوشته های مشابه