سال 18, شماره 136, ماهنامه عرصه پزشکی

درمان  هفتگیِ لکه های port-wine زمان تولد در شیرخواران توسط لیزر پالس دار Dye

Shirin Bajaj, MD; Joy Tao, MD; David A. Hashemi, MD, MBA

آیا درمان یکبار در هفته لکه port-wine زمانِ تولد (PWB) یا ماه گرفتگی نوزاد توسط لیزر پالس دار dye (PDL) در شیرخواران کوچکتر از ۶ ماه موثر است؟

یافته ها: لکه های port-wine (PWB) در ۷ نفر از ۱۰ بیمار در این مجموعه موردی متشکل از ۱۰ بیمار،  دو ماه بعد از شروع درمان به طور کامل یا نزدیک به کامل پاک شدند. لکه مادرزادی در سه بیمار دیگر با درمان های اضافی به طور کامل پاک شد.

موضوع: این یافته ها نشان می دهند که درمان های PDL یکبار در هفته برای PWB در چند ماه اول زندگی که به دلیل عدم وجود پورپورای مربوط به پس از درمان در این گروه سنی به خوبی تحمل می شوند با بهبود پیامدهای درمانی و مدت کوتاه تر درمان کلی همراه هستند.

اهمیت: درمان اولیه لکه port-wine (PWB) می تواند تغییر دهنده زندگی باشد و اغلب با بهبود پیامدها و همچنین بهبود کیفیت زندگی همراه است. شواهد رو به رشدی وجود دارند که نشان می دهند فواصل کوتاهتر درمان ممکن است در پاک شدن سریعتر PWB نقش داشته باشند؛ البته فاصله مطلوب درمان مشخص نشده است.

هدف: توضیح پیامدهای درمان های یکبار در هفته توسط لیزر پالس دار dye (PDL) برای PWB در شیرخواران.

طرح، شرایط و شرکت کنندگان: این مجموعه های موردی ثبت های پزشکی بیماران دارای PWB که بین ۱ ژانویه۲۰۲۲ و ۳‍۱ دسامبر ۲۰۲۳ هفته ای یکبار در مرکز جراحی لیزر و پوست نیویورک تحت درمان PDL بودند را تجزیه و تحلیل می کند. این بیماران کوچکتر از ۶ ماه بودند. عکس های قبل و بعد از درمان آنها دو ماه بعد از درمان به طور مستقل ارزیابی و درجه بندی شدند.

اقدام درمانی: درمان PDL هفته ای یکبار

معیارها و پیامدهای اصلی: پیامد اولیه عبارت بود از بهبود صدک یا درصد میزان PWB که با استفاده از مقیاس زیر درجه بندی شد: صفر٪ (بدون بهبودی)،‌ ۱٪ تا ۲۵٪ (بهبودی خفیف)، ۲۶٪ تا ۵۰٪ (بهبودی متوسط)، ۵۱٪ تا ٪۷۵ (بهبودی مشخص و بارز)، ۷۶٪ تا ۹۵٪ (پاکسازی نزدیک به کامل)، و ۹۶٪ تا ۱۰۰٪ (پاکسازی کامل).

نتایج: PWB با درمان های یکبار در هفته PDL بعد از دو ماه در ۷ بیمار (۷۰٪) از ۱۰ بیمارِ ( ۶ بیمار مذکر یعنی ۶۰٪؛ محدوده سنی در آغاز درمان ۴ هفتگی [۱> تا ۲۰]) گنجانده شده در تحقیق نزدیک به کامل (۷۶٪ تا ۹۵٪) یا کامل (۹۶٪ تا ۱۰۰٪) پاکسازی شد. سه بیمار دیگر همگی بهبودی بارزی (۵۱٪ تا ۷۵٪) را نشان دادند و متعاقباً درمان های اضافی پاکسازی نزدیک به کامل برایشان انجام شد. میانگین مدت درمان و تعداد درمان ها برای پاکسازی نزدیک به کامل یا کامل در همه بیماران به ترتیب دو ماه (۰.۲ تا ۵.۱) و ۸ درمان (۲تا ۲۰) بود. هیچ واقعه مضری مشخص نشد.

نتیجه گیری و ارتباط: این مجموعه های موردی نشان داد که درمان های PDL هفته ای یکبار برای PWB در چند ماه اول زندگی با پاکسازی نزدیک به کامل یا کامل همراه است و هیچ گونه وقایع مضری گزارش نشد که این مسئله نشان میدهد بهبود پیامدها می تواند با مدت کوتاه تر درمان کلی حاصل شود. لازم است بررسی بیشتری درباره کاهش فاصله یک هفته ای درمان انجام شود.

JAMA Dermatol. April 17, 2024. doi:10.1001/jamadermatol.2024.0293

نوشته های مشابه