سال 15, شماره 107, ماهنامه عرصه پزشکی

درماتوز نوتروفیلی تب دار حاد

Ali M. Ayyash, M.D., M.P.H., Rahul Sampath, M.D

خانمی ۴۶ ساله با ضایعه اریتماتوی انگشت شست چپ که در طی ۲ روز ایجاد شده بود، به اورژانس مراجعه کرد. برای وی تشخیص پارونیشیای حاد داده شد و تحت درمان با کلیندامایسین خوراکی قرار گرفت. در روز ۷ درمان، اندازه ضایعه اولیه افزایش یافته بود و ضایعات متعدد دردناک، دایره ای و برجسته با فرسایش مرکزی و ایجاد پوسته در صورت، پاها، دست ها و بازوها ایجاد شده بود. وی هیچ عفونت ویروسی یا سایر عفونت های اخیر را گزارش نکرد و علائم گوارشی فعلی و قبلی نیز وجود نداشت که نشان دهنده بیماری التهابی روده باشد. مطالعات آزمایشگاهی تعداد لکوسیت ها را ۱۱۷۰۰ در میلی متر مکعب (دامنه مرجع ۴۱۰۰ تا ۱۰۷۰۰) و سطح هموگلوبین گلیکوزیله شده طبیعی نشان داد. آزمایش های مربوط به آنتی بادی های ضد هسته ای، آنتی بادی های سیتوپلاسمی آنتی نوتروفیل، آنتی بادی های ویروس نقص ایمنی انسانی و سیفلیس همگی منفی بودند، همچنین ارزیابی هپاتیت ویروسی نیز انجام شد. نمونه بیوپسی یکی از ضایعات، نفوذ التهابی نوتروفیل را نشان داد که با درماتوز نوتروفیلی تب دار حاد، که به آن سندرم Sweet نیز گفته می شود، سازگار است. این شرایط التهابی می تواند یک روند عفونی را تقلید کند و توجه به آن مهم است، به ویژه در مواردی که ضایعات پوستی با درمان آنتی بیوتیکی فروکش نمی کنند. پردنیزون خوراکی آغاز شد و درد  و همچنین تغییر رنگ و اندازه ضایعات، طی ۴۸ ساعت کاهش یافت. در یک ویزیت پیگیری ۱ ماهه، التهاب با مقداری تغییر رنگ پوست باقیمانده و خفیف برطرف شد.

N Engl J Med 2021. DOI: 10.1056/NEJMicm2033219. July 17, 2021

نوشته های مشابه