تازه های پزشکی

لوسمی کوتیس

Denise Barry, M.D., Astrid Schmieder, M.D

یک مرد ۶۵ ساله با سابقه ۵ روز بثورات دردناک در دست و آرنج خود به کلینیک پوست مراجعه کرد. او علائم دیگری نداشت. در معاینه فیزیکی، پلاک های قرمز رنگ و ارغوانی در پشت هر دو دست و آرنج در یک توزیع متقارن مشاهده شد. بررسی های آزمایشگاهی، تعداد گلبول های سفید را ۱۶۰۰۰ در میلی متر مکعب (محدوده مرجع، ۴۲۰۰ تا ۱۰.۲۰۰) و تعداد پلاکت ها را ۷۰.۰۰۰ در میلی متر مکعب (محدوده مرجع، ۱۴۵.۰۰ تا ۳۴۸.۰۰۰) نشان داد. بیوپسی پوست از ضایعه ای در آرنج چپ، یک نفوذ لنفوسیتی دور عروقی در درم را نشان داد، با رنگ آمیزی مثبت برای میلوپراکسیداز، CD123، Ki67 و CD68. تشخیص لوکمی کوتیس داده شد و بیمار فوراً به کلینیک انکولوژی ارجاع داده شد. بیوپسی مغز استخوان ۱۵ تا ۲۰ درصد بلاست و جهش مولکولی در ۱ASXL، NRAS، ۲SRSF و ۲TET را نشان داد. بیمار، تشخیص لوکمی میلومونوسیتیک مزمن را دریافت کرد و تحت پیوند سلول های بنیادی قرار گرفت. دو هفته پس از پیوند، تغییرات پوستی بیمار برطرف شد و سرطان از آن زمان در حال بهبود است.

N Engl J Med 2021; 385:1316. September 30, 2021

نوشته های مشابه