سال 16, شماره 114, ماهنامه عرصه پزشکی

ارزیابی ریشه کنی میکروکارسینوم پاپیلاری تیروئید با فرکانس رادیویی

Sam P. J. van Dijk, BSc; Hannelore I. Coerts, BSc; Sabrina T. G. Gunput, PhD

نقش رادیوفرکانسی در درمان میکروکارسینوم پاپیلاری کم خطر تیروئید  چیست؟

یافته‌ها: در این مرور سیستماتیک و متا آنالیز که شامل ۱۵ مطالعه و ۱۷۷۰ بیمار با ۱۸۲۲ تومور تحت درمان توسط فرکانس رادیویی بود، نسبت ناپدید شدن کامل تومور ۷۹ درصد مشاهده شد.

این مطالعه نشان می‌دهد که بهبود توسط فرکانس رادیویی یک روش ایمن و کارآمد برای درمان میکروکارسینوم پاپیلاری کم خطر تیروئید است.

اهمیت: میکروکارسینوم های پاپیلاری تیروئید (mPTCs) سهم زیادی از سرطان های تیروئید را در دهه های گذشته به خود اختصاص می دهند. استفاده از فرکانس رادیویی (RFA) برای ریشه کنی این بیماری به عنوان جایگزینی برای جراحی مورد بررسی قرار گرفته است. اثربخشی و ایمنی RFA هنوز مشخص نشده است.

هدف: ارزیابی اثربخشی و ایمنی RFA برای mPTC کم خطر.

منابع داده ها:  Embase، MEDLINE از ابتدا تا ۲۸ مه ۲۰۲۱ جستجو شدند.

مقالاتی که در مورد بیماران بزرگسال مبتلا به mPTC تحت درمان با RFA را گزارش میکردند. مطالعاتی که شامل بیماران مبتلا به غدد لنفاوی قبل از ریشه کنی یا متاستازهای دوردست، عود بیماری یا گسترش خارج تیروئیدی بود، حذف شدند. انتخاب مقاله نهایی توسط چند داور بر اساس اجماع انجام شد.

پیامد اولیه میزان ناپدید شدن کامل mPTC بود. پیامدهای ثانویه پیشرفت تومور و عوارض بود.

نتایج: پانزده مطالعه در این متا آنالیز گنجانده شد. در مجموع ۱۷۷۰ بیمار  با ۱۸۲۲ تومور با RFA درمان شدند. ۴۹ تومور تحت ۱ جلسه RFA اضافی و ۱ تومور تحت ۲ جلسه RFA اضافی قرار گرفتند. میانگین زمان پیگیری ۱۱ ماه بود. میزان ناپدید شدن کامل تلفیقی در پایان پیگیری ۷۹% بود. نرخ کلی پیشرفت تومور ۱.۵٪ (n = ۲۶ بیمار)، mPTC باقیمانده موضعی در ناحیه فرسایش در ۷ تومور ۰.۴٪، mPTC جدید تیروئید در ۱۵ بیمار ۰.۹٪ و ۴ بیمار یافت شد. ۰.۲٪ متاستاز غدد لنفاوی در طول پیگیری ایجاد شد. هیچ متاستاز دور از ناحیه تشخیص داده نشد. سه عارضه عمده رخ داد (۲ تغییر صدا به مدت بیش از ۲ ماه و ۱ آریتمی قلبی). عوارض جزئی در ۴۵ بیمار شرح داده شد.

نتیجه‌گیری و ارتباط: یافته‌های این مرور سیستماتیک و متاآنالیز نشان می‌دهد که RFA یک روش ایمن و کارآمد برای درمان mPTC‌های کم خطر انتخابی است. فرسایش با فرکانس رادیویی را می توان به عنوان درمان مرحله به مرحله بعد از رشد تومور موضعی برای mPTC یا درمان اولیه در بیماران مبتلا به mPTCs  در نظر گرفت.

JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. February 10, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه