سال 16, شماره 117, ماهنامه عرصه پزشکی

آتروفی عنبیه در بیماری سلول داسی شکل

Laura Di Meglio, O.D., Adrienne Scott, M.D

مردی ۵۶ ساله با بیماری هموگلوبین C داسی شکل (HbSC) برای معاینه معمول چشم به کلینیک چشم پزشکی مراجعه کرد. او سابقه رتینوپاتی سلول داسی پرولیفراتیو داشت که با لیزر فوتوکاگولاسیون درمان شده بود. در مراجعه فعلی، او بدون علامت بود. در معاینه، حدت بینایی اصلاح شده در هر دو چشم ۲۰/۲۰ بود. اسکلروز هسته ای خفیف عدسی و آتروفی عنبیه گسترده در بخش های قدامی هر دو چشم مشاهده شد. نئوواسکولاریزاسیون فیبروتیک شبکیه که با رتینوپاتی درمان شده و پسرفته سازگار بود نیز در هر دو چشم دیده شد. بیماری سلول داسی شکل می تواند بسیاری از ساختارهای چشم را تحت تأثیر قرار دهد و بیماران دارای ژنوتیپ HbSC نسبت به سایر ژنوتیپ ها بیشتر مستعد عوارض چشمی هستند. تصور می شود که آتروفی عنبیه مربوط به انسداد عروق همراه با انفارکتوس باشد، و این یافته در معاینه ارتباط نزدیکی با رتینوپاتی سلول داسی شکل پرولیفراتیو در همان چشم دارد. در یک ویزیت پیگیری ۶ ماهه، بیمار بدون علامت باقی ماند.

N Engl J Med 2022; 386:1646. April 28, 2022

نوشته های مشابه