سال 16, شماره 117, ماهنامه عرصه پزشکی

زانتومای فوران کننده

Mingyuan Xu, M.D., Yeqiang Liu, M.D., Ph.D

مردی ۲۷ ساله با بثورات بدون علامت در پشت، بازوها و دستانش که ۱ هفته قبل ایجاد شده بود به کلینیک پوست مراجعه کرد. او سابقه چاقی و رژیم غذایی پرچرب همراه با مصرف مکرر الکل داشت. او هیچ سابقه خانوادگی شناخته شده ای از دیس لیپیدمی، بیماری عروقی یا پانکراتیت نداشت. در معاینه فیزیکی، پاپول‌های صورتی مایل به زرد پراکنده در قسمت فوقانی پشت، سطوح اکستانسور بازوها (پانل A) و پشت دست‌ها (پانل B) وجود داشت. نمونه خون ناشتا به شدت لیپمیک بود (پانل C). سطح تری گلیسیرید ۱۰۶۵۰ میلی گرم در دسی لیتر (mmol/L 120.2؛ مقدار مرجع <151 میلی مول در دسی لیتر [<mmol/L1.7]) و سطح کلسترول کل ۱۱۰۲ میلی گرم در دسی لیتر (mmol/L 28.5؛ مقدار مرجع، <201 میلی گرم در دسی لیتر [<mmol/L5.2]). تشخیص گزانتوم فورانی ناشی از هیپرتری گلیسریدمی شدید داده شد. تشخیص افتراقی شامل مولوسکوم کونتاژیوزوم، هیپرپلازی سباسه و هیستیوسیتوم فوران کننده عمومی است، اما در بیماران دارای فاکتورهای خطر باید به زانتومای فوران کننده شک کرد. بیمار برای ارزیابی و درمان بیشتر به کلینیک داخلی ارجاع شد. پس از ۱ ماه درمان با فنوفیبرات، همراه با ترک الکل، ورزش و رژیم غذایی کم چرب، ضایعات پوستی کاهش یافت.

N Engl J Med 2022; 386:e58. June 2, 2022

نوشته های مشابه