سال 16, شماره 117, ماهنامه عرصه پزشکی

شکستگی Chalk-Stick (چوب گچ)

Ali Akhaddar, M.D., Achraf Moussa, M.D

مردی ۶۰ ساله با سابقه اسپوندیلیت آنکیلوزان با گردن درد و فلج دست و پا پس از زمین خوردن به اورژانس مراجعه کرد. در طول ۵ سال گذشته، او برای اسپوندیلیت آنکیلوزان درمان نشده بود. در زمان مراجعه، فشار خون ۴۰/۸۰ میلی متر جیوه و ضربان قلب ۵۶ ضربه در دقیقه بود. یافته‌های معاینه فیزیکی با فشردگی حاد قسمت پایینی نخاع گردنی مطابقت داشت. وازوپرسورها برای درمان شوک نوروژنیک تزریق شدند و کاتتریزاسیون مثانه برای درمان احتباس حاد ادرار انجام شد. توموگرافی کامپیوتری ستون فقرات گردنی مهره های جوش خورده را با یک شکستگی جابجا شده – همچنین به عنوان شکستگی چوب گچی – در سطح C6-C7 شکل (A) نشان داد. تصویربرداری MRI از ستون فقرات گردنی فشردگی نخاع را در آن تایید کرد شکل (B).  انکیلوز مهره ها باعث افزایش شکنندگی استخوان و خطر شکستگی پاتولوژیک می شود. تصویربرداری مقطعی از گردن یا کمر درد پس از تروما و آسیب دیدگی خفیف باید ضروری شود. رفع فشار و فیوژن ستون فقرات با جراحی انجام شد. پس از عمل، بیمار عملکرد اندام فوقانی خود را به دست آورد اما ۵ هفته بعد بر اثر ذات الریه درگذشت.

N Engl J Med 2022; 386:2507. June 30, 2022

نوشته های مشابه