سال 16, شماره 116, ماهنامه عرصه پزشکی

دیده شدن تصادفی Dibothriocephalus nihonkaiensis در کولونوسکوپی

Kimitoshi Kubo. Mototsugu Kato. Yasuhiko Sako

یک خانم ۷۹ ساله با ناراحتی شکم به بیمارستان ما مراجعه کرد. بیمار سابقه مسافرت به خارج از کشور را نداشت اما حین کار در مغازه ماهی فروشی عادت به خوردن ماهی خام داشت. کولونوسکوپی یک کرم پهن را نشان داد که قسمت های طویل بدن آن به طور افقی مشخص شدند در حالی که محکم به کولون عرضی متصل شده بود (شکل A). در نمای دیستال نیز به طرف دریچه ایلئوسکال حرکت کرده و وارد آن می شد (شکل B، C). بیمار با تک دُز پرازیکوآنتل درمان شد و کرم پهن شامل اسکلوکس آن از بین رفت. کرم پهن به وسیله واکنش زنجیره پولی مراز متعدد با استفاده از سیستم بار کدگذاری DNA و براساس سیتوکروم C اکسیداز زیر واحد ژن میتوکندری ۱ (cox1) تحت عنوان Dibothriocephalus nihonkaiensis شناخته شد. D.nihonkaiensis یک مشکل بهداشت عمومی کلی است که به دلیل مصرف جهانی ماهی سالمون و تجارت ان به آسیای شرقی و کرانه اقیانوس شمالی امریکای شمالی محدود نمی شود. تصاویر اندوسکوپی که به طور تصادفی حین کولونوسکوپی گرفته شدند نمای مشخصی از مورد بیماری را ارائه می کنند و برای متخصص اندوسکوپی به عنوان یک مرجع در نظر گرفته می شوند.

Clinical Gastroenterology and Hepatology.  VOLUME 20, ISSUE 7, E1518, JULY 01, 2022

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه