سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

Loiasis

Sven Kalbitz, M.D., Thomas Grünewald, M.D

خانمی ۳۶ ساله با یک ساختار کرم مانند در پلک چپ به کلینیک سرپایی مراجعه کرد (پانل A). او به عنوان یک انسان شناس کار می کرد و به عنوان بخشی از کار خود به جمهوری آفریقای مرکزی سفر کرده بود. مطالعات آزمایشگاهی برای تعداد مطلق ائوزینوفیل خون ۱.۷۵ در میلی متر مکعب (محدوده مرجع، ۰.۰۱ تا ۰.۵۹) قابل توجه بود. بررسی میکروسکوپی، یک اسمیر مرطوب با خون تازه، کرمهای با حرکت سریع با حداکثر تعداد ۳۴۰۰ در میلی لیتر را نشان داد. فیلمهای خونی آغشته به رنگ آمیزی گیمسا، وجود میکروفیلاریا (پانل B) با غلافهای بی رنگ (پانل C، فلش) را تأیید کرد، یافته ای که منطبق با “لوآ لوآ” است. تشخیص لویازیس انجام شد.

L. loa در آفریقای مرکزی یافت می شود و توسط مگس های تیره گل داوودی منتقل می شود. کرم ها از طریق بافت های زیر جلدی مهاجرت می کنند و می توانند مناطقی از تورم التهابی ایجاد کنند (که به آن تورم کالابار گفته می شود). یک دوره درمان ۲۰ روزه با دی اتیل کاربامازین خوراکی شروع شد، با دوز ۵۰ میلی گرم در روز شروع و به دوز ۳۰۰ میلی گرم در روز افزایش می یابد. پردنیزولون همزمان با دوز شروع ۲۰ میلی گرم روزانه تجویز شد و در ۲۰ روز به آرامی کاهش یافت. بیمار هیچ عارضه ای از درمان نداشت. در یک ویزیت پیگیری ۶ ماهه، تعداد ائوزینوفیل های او به محدوده طبیعی بازگشت و شواهدی از عود وجود نداشت.

N Engl J Med 2021; 385:e28. September 2, 2021

نوشته های مشابه