سال 15, شماره 99, ماهنامه عرصه پزشکی

کریپتوکوکوز کلیوی

Lina Espinosa Saltarén, M.D., Rafael Andrade Pérez, M.D.

مردی ۴۶ ساله با سابقه دو هفته اسهال، تهوع، درد شکم و ضعف به بخش اورژانس مراجعه نمود. وی کاهش وزن ۸ کیلوگرم در دو ماه اخیر را گزارش داد و از نظر جنسی فعال بود. نتایج مطالعات آزمایشگاهی حاکی از سطح سرم کراتینین ۲.۴ میلیگرم در دسی لیتر (۲۱۲ میکرومول در لیتر؛ محدوده مرجع، ۰.۷ تا ۱.۲ میلیگرم در دسی لیتر [۶۲ تا ۱۰۶ میکرومول در لیتر]) بود. هیچگونه اندازه گیری قبلی برای مقایسه در دسترس نبود. سنجش ایمنی جذب مرتبط با آنزیم برای ویروس نقص ایمنی انسانی مثبت بود. بار ویروسی برابر با ۱۱۴.۱۲۱ نسخه در میلیمتر، و شمارشCD4+  برابر با دو سلول در میلیمتر مکعب گزارش گردید. علیرغم احیای مایعات، عملکرد کلیوی بیمار بدتر و یک بیوپسی از کلیه برداشته شد. مشاهدات میکروسکوپی حاکی از سلول های مخمر فراوان با جوانه های پایه باریک و کپسول خارجی ضخیم و مخاطی (پانل A، پیکان، رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین) در گلومرول ها و محفظه توبولی-بینابینی بود. رنگ آمیزی موسیکارمین، کپسول های میکروارگانیسمی (پانل B، پیکان) را تشخیص داد و فرم های مخمر در میکروسکوپ الکترونی مشاهده شدند (پانل C). برای بیمار کریپتوکوکوز کلیوی تشخیص داده شد. در طول بستری در بیمارستان، علایم عصبی و تنفسی ایجاد گردید و نمونه مایع مغزی نخاعی برای نئوفرم های کریپتوکوکوس مثبت بود. علیرغم درمان که شامل آمفوتریسین B لیپوزومی و فلوسیتوزین می گردید، بیمار بعلت عوارض ناشی از کریپتوکوکوز منتشرفوت شد.

N Engl J Med 2020; 383:2371. December 10, 2020

نوشته های مشابه