سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

بثورات آموکسی سیلین در مونونوکلئوز عفونی

Anaas Moncef Mergoum, M.D.

یک دختر بچه ۷ ساله با بثورات خارش دار به اورژانس مراجعه کرد. هشت روز قبل از مراجعه، وی توسط متخصص اطفال به دلیل فارنژیت ویزیت شده بود و تحت درمان با آموکسی سیلین قرار گرفت. در ویزیت فعلی، دمای بدن او ۳۹.۸ درجه سانتی گراد بود. در معاینه فیزیکی، پاپول ها و ماکول های جنرالیزه که صورت او را، (پانل A)، تنه (پانل B) و بازوها و پاهایش را در بر می گرفت، این ضایعات در کف دست ها و کف پاهایش وجود نداشت. لوزه ها چرکی بودند و غدد لنفاوی گردنی قدامی و خلفی، بزرگ شده بودند. مطالعات آزمایشگاهی، تعداد گلبول های سفید ۸۷۰۰ در میلی متر مکعب (محدوده مرجع، ۴۰۰۰ تا ۱۱.۵۰۰)، با ۶۶ درصد لنفوسیت ها (محدوده مرجع، ۲۰ تا ۴۰) را نشان داد. آزمایش نقطه ای تک هسته ای، مثبت بود. تشخیص بثورات آموکسی سیلین در مونونوکلئوز عفونی انجام شد. بیمارانی که آموکسی سیلین را برای درمان مونونوکلئوز عفونی ناشی از عفونت با ویروس اپشتین بار دریافت می کنند، ممکن است در معرض ایجاد بثورات موربیلی فرم قرار گیرند. با این حال، این بثورات ممکن است پیش بینی کننده حساسیت واقعی به پنی سیلین ها نباشد. به والدین بیمار توصیه شد که آموکسی سیلین را قطع کنند و بثورات بیمار در عرض ۳ هفته به طور کامل برطرف شد.

N Engl J Med 2021; 385:1033. September 9, 2021

نوشته های مشابه