سال 16, شماره 108, ماهنامه عرصه پزشکی

آلوپسی ناشی از شیمی درمانی مداوم در بیماران بازمانده سرطان پستان

مترجم: فرناز اخباری ماما

آلوپسی مداوم ناشی از شیمی درمانی (pCIA) در بازماندگان سرطان پستان چه ویژگیهای بالینی دارد؟

یافته ها: اکثر بیماران گزارش شده در مقالات کیس سری با آلوپسی منتشر یا نازک شدن مو با توزیع ریزش موی زنانه، با ویژگی های تریکوسکوپی و هیستوپاتولوژیک غیرقابل تشخیص از ریزش موی آندروژنیک، بودند. برخی از بیماران با آلوپسی زخم التهابی مراجعه کردند.

معنی: این مطالعه نشان می دهد که کوچک شدن فولیکول مو (مشخصه اصلی آلوپسی آندروژنتیک) یک ویژگی بارز در pCIA است. درمان های آلوپسی آندروژنتیک شناخته شده، شامل درمان ماینوکسیدیل و آنتی آندروژن، همچنین می تواند تراکم مو را در بیماران مبتلا به pCIA بهبود بخشد.

اهمیت: آلوپسی ناشی از شیمی درمانی کلاسیک تا ۶۵ درصد در بیماران مشاهده می شود و معمولاً برگشت پذیر است. با این حال، گزارش های فزاینده ای از آلوپسی ناشی از شیمی درمانی (pCIA)، به ویژه در بیمارانی که تحت رژیم های شیمی درمانی حاوی تاکسان قرار گرفته اند، افزایش می یابد.

هدف: تجزیه و تحلیل ویژگیهای بالینی و پاسخ به درمان بیماران مبتلا به pCIA پس از شیمی درمانی برای سرطان پستان است.

طراحی، تنظیمات و شرکت کنندگان: در این گزارش کیس سری، ارزیابی گذشته نگر بیماران با تشخیص pCIA پس از شیمی درمانی  پس از سرطان پستان در ۴ کلینیک تخصصی مو از ۱ نوامبر ۲۰۱۱، تا ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ انجام شد.

پیامدها و اقدامات اصلی: ویژگی های بالینی، تریکوسکوپی و هیستوپاتولوژیک و نتایج درمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بیمارانی که با آلوپسی منتشر یا نازکی مو در ناحیه وسط پیشانی همراه با گستردگی به خط مرکزی و حفظ خط موی پیشانی مراجعه کرده اند، مقیاس سینکلر (درجه ۱ تا ۵، که در آن ۱ تراکم طبیعی موها و ۵ بیشترین میزان ریزش مو را نشان می دهد. مرحله شدید ریزش مو، با موهای کم یا بدون مو در ناحیه مرکز گرااست) برای ارزیابی شدت استفاده شد.

نتایج : صد بیمار وارد مطالعه شدند. اکثر بیماران مبتلا به آلوپسی منتشر بدون عارضه (۳۹ نفر)، ریزش مو با الگوی زنانه (۵۵ نفر) و ریزش مو با الگوی مردانه (۶ نفر) بودند. شش بیمار دچار آلوپسی سیکاتریسیال شدند. رژیم های حاوی تاکسان برای اکثر بیماران (۹۲%) مورد استفاده قرار گرفت و با آلوپسی شدیدتری نسبت به رژیم هایی که حاوی تاکسان نبودند همراه بود. در مجموع ۷۶ نفر از ۸۶ بیمار (۸۸%) دارای علائم تریکوسکوپی بودند که با علائم آلوپسی آندروژنتیک قابل تشخیص نیستند. از ۱۸ بیمار بیوپسی، ۱۴ مورد دارای ویژگی های آلوپسی آندروژنیک، ۲ نفر آلوپسی سیکاتریکال و ۲ نفر هر دو ویژگی را داشتند. گاهی اوقات ترکیب ماینوکسیدیل موضعی و خوراکی، با درمان ضد آندروژن با افزایش تراکم مو همراه بود.

نتیجه گیری و ارتباط: در این مطالعه کیس سری ویژگیهای قبلی گزارش نشده pCIA در بیماران مبتلا به سرطان پستان، از جمله توصیف تریکوسکوپی را مشخص می کند. از نظر زیبایی میزان قابل توجهی رشد مجدد مو برای تعداد زیادی از بیماران با درمان های موضعی یا سیستمیک به دست آمد، که نشان می دهد pCIA ممکن است حداقل تا حدی برگشت پذیر باشد.

Bevin Bhoyrul, MBBS; Leila Asfour, MBChB; Gerhard Lutz, PhD

JAMA Dermatol. September 29, 2021

نوشته های مشابه